Dnes je 27.01.2020, meniny má Bohuš.   

Po povodni: ako postupovať

Zverejnené: 26.07.2011 09:37:16 |   | vytlačiť
obr: Po povodni: ako postupovať

V uplynulých dňoch a týždňoch Slovensko sužovali povodne, ktoré boli následkom prívalových dažďov a búrok. Zverejňujeme informáciu, ktorú vypracoval v máji 2010 Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR o tom, ako majú občania postupovať, keď im záplavy znehodnotili pitnú vodu, potraviny, úrodu v záhradách a zariadenie domov.

Pitná voda

Na pitie a varenie zásadne používame len vodu, ktorej zdravotná neškodlivosť je spoľahlivo overená.

Umývajte si starostlivo a často ruky! Toto jednoduché základné hygienické pravidlo je jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré vám umožní chrániť si svoje zdravie počas sanácie (odstraňovanie následkov povodní) a obnovy vašich domovov. Umývajte si ruky, pokiaľ možno mydlom, najmä vždy po styku s predmetmi, ktoré boli v kontakte so záplavovou vodou alebo kalmi, takisto vždy pred jedlom a pitím, než sa dotýkate svojej tváre a, samozrejme, aj vždy pred a po použití WC.


Voda z vlastnej studne

Ak bola vaša studňa priamo zaplavená, vodu z nej nepoužívajte na pitie ani na varenie, kým sa nevykoná sanácia a výsledky rozboru nepreukážu, že voda je zdravotne vyhovujúca.

Ak bývate v oblasti postihnutej povodňou, nie ste napojený na verejný kontrolovaný vodovod a máte len vlastnú studňu, dajte si preveriť kvalitu vody v tejto studni uskutočnením chemického a mikrobiologického vyšetrenia, a to aj vtedy, ak vaša studňa priamo zaplavená nebola. Pokiaľ nebudete vedieť výsledok vyšetrenia, na pitie a varenie používajte len vodu z overených vodných zdrojov, predovšetkým však vodu balenú.Postup pri sanácii vlastných (individuálnych) studní:

Sanáciu je účelné uskutočniť až po stabilizácii vodného režimu v postihnutej oblasti, po vykonaní vyčistenia okolia studne a po jej stavebno-technickom zabezpečení.
Mechanická očista a dezinfekcia studne sa uskutočňuje vždy za prítomnosti najmenej 3 osôb, a to pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci osobe zostupujúcej do studne.

Základný postup:

 • Mechanicky očistiť a tlakovou vodou umyť vonkajšie steny studne, a tiež aj čerpacie zariadenie od nánosov bahna a opraviť poklop studne.
 • Otvoriť studňu a úplne z nej vodu vyčerpať.
 • Vykonať kontrolu vnútorného ovzdušia studne spustením zapálenej sviečky až na dno studne. V prípade prostredia bez kyslíka sviečka zhasne, v prípade výskytu metánu dôjde k oživeniu intenzity plameňa.
 • Po dôkladnom mechanickom očistení vnútorných stien studne, čerpacieho zariadenia i dna studne očistené plochy dôkladne opláchnuť čistou vodou a vodu úplne odčerpať.
 • Umyť vnútorné steny studne dezinfekčným prostriedkom. Je nutné pracovať zásadne v rukaviciach. Dezinfekčný roztok je potrebné nechať na umytých stenách pôsobiť podľa návodu
 • Po opláchnutí vnútorných stien studne čistou vodou túto vodu znovu odčerpať, odstrániť kalom zanesený pokryv dna studne a vymeniť ho za nový vhodný materiál (čistý štrk, hrubozrnný piesok). Zároveň studňu naplniť vodou a ak je voda stále kalná, ďalej pokračovať v jej opakovanom čerpaní až do vymiznutia zákalu.
 • Poslednou fázou sanácie studne je uskutočnenie dezinfekcie vody. Vždy treba rešpektovať návod na použitie. Potrebu celkového množstva prípravku na dezinfekciu sa vždy vypočíta podľa výšky vody v studni, pričom potrebnú dávku prípravku treba rozriediť a roztokom pokropiť priamo hladinu vody, ako aj vnútorný povrch stien studne. Ak máte vo vašom dome zriadený samostatný domáci vodovodný systém, napojený na vlastnú studňu (s darlingom a pod.), vodu zo systému úplne vypustiť. Potom do neho napustiť vodu zo studne s obsahom dezinfekčného prípravku tak, že táto voda pretečie celým systémom a plynule cez všetky vodovodné kohútiky vo vašom dome. Prípravok je potrebné nechať pôsobiť cca 8 hodín.
 • Až po vykonaní dezinfekcie je možné odobrať vzorky vody k laboratórnej kontrole.

Potraviny (pokyny pre domácnosti)

Zaplavené poľnohospodárske plodiny

Všetky poľnohospodárske plodiny, ktoré boli zaplavené povodňovou vodou, kalmi a bahnom, treba považovať za zdraviu škodlivé. Tieto plodiny, i keby boli len čiastočne zaplavené a keby ďalej rástli, v žiadnom prípade bez posúdenia príslušného orgánu verejného zdravotníctva (RÚVZ) nikdy nekonzumujte. O ich použití na kŕmenie zvierat musí rozhodnúť miestne príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa.

Ovocie na stromoch a kríkoch, ktoré nebolo povodňovou vodou priamo dotknuté, možno jesť po dôkladnom umytí pitnou vodou.

Zaplavené potraviny

Nejedzte potraviny zaplavené povodňovou vodou, kalom a bahnom, s výnimkou potravín hermeticky balených v skle, kovových obaloch, vrátane potravín hermeticky uzatvorených v tuhých plastových obaloch, pokiaľ nejavia známky poškodenia, resp. porušenia zmien ich vonkajšieho vzhľadu, čitateľnosti etikiet, tvarových deformácií a iných možných porušení originality balenia takýchto potravín. Povodňou zasiahnuté hermeticky balené potraviny je však potrebné pred ich opätovným použitím očistiť a dezinfikovať. Nemožno používať potraviny so zjavne poškodenými papierovými etiketami, resp. ktoré sú úplne bez etikiet.

Nekonzumujte ani chladené či mrazené potraviny, najmä vtedy, ak v dôsledku znefunkčnenia chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia

 • javia také zmeny vlastností postihnuteľných zmyslami, ktoré vylučujú ich ďalšie použitie pre účely ľudskej výživy (zápach, zmeny konzistencie, farby, a pod.),
 • trvanie do 3 hod. - potraviny (chladené, mrazené) možno považovať za neškodné, ak ich teplota nepresiahla 6 stupňov Celzia,
 • trvanie viac ako 3 hod. - chladené potraviny musia byť laboratórne vyšetrené a rozhodnutie o konzumovateľnosti sa vykoná na základe výsledkov uvedeného vyšetrenia,
 • viac ako 12 hod. - mrazené potraviny okamžite použiť na ďalšie spracovanie, nepripúšťa sa ich opätovné zmrazenie.

Zákaz konzumovania v primeranej miere platí taktiež pre všetky ďalšie nasledujúce potraviny, ak boli v priamom styku so záplavovou vodou, bahnom, kalom:

 • akékoľvek otvorené balenia potravín, vrátane neotvorených v papierovom obale alebo s viečkom z voskového papiera, s netesniacim plastovým viečkom najmä vtedy, ak obsahujú majonézy a dressingy,
 • vrecúškové balenia korenín, bylín a čajov,
 • múky, obilniny, cukor, kávu vo vrecúškach i vo vreciach,
 • všetky potraviny v papierových, látkových a celofánových obaloch, aj v prípade, ak by vyzerali ako suché a neporušené (napr. soľ, cereálie, cestoviny, ryža, sušienky, krekry, čokoláda, bonbóny, a pod

Ak máte akékoľvek pochybnosti o bezchybnosti potraviny, obráťte sa na Regionálny úrad verejného zdravotníctva a v prípade zdravotných ťažkostí (bolesti brucha, hnačka, teploty) už po prvých príznakoch navštívte vášho lekára. Počiatočné ľahké príznaky nikdy nepodceňujte!

Zásady likvidácie následkov povodní v postihnutých obytných budovách a bytoch

Zásady vysúšania domu alebo bytu:

 • urobte v miestnostiach prievan otvorením okien a dverí,
 • ak je možné, použite ventilátory a teplovzdušné zdroje,
 • buďte však opatrní pri používaní benzínových teplovzdušných agregátov vo vnútri domu alebo bytu - môžete sa priotráviť splodinami (oxid uhoľnatý!!).

Upratanie a dezinfekcia domu alebo bytu:

 • odstráňte všetko bahno a nečistoty z povrchov mechanickým očistením a dôkladným umytím vodou,
 • odstráňte akýkoľvek zvlhnutý interiérový materiál - tapety a všetko, čo samo odpadáva (napr. omietky na stenách),
 • než začnete s dezinfekciou akéhokoľvek povrchu, zoznámte sa dôkladne so spôsobom riedenia použitého dezinfekčného prostriedku podľa návodu na obale,
 • najprv si natiahnite gumové rukavice,
 • nábytok, podlahy, steny, nádoby (riad), dopravné prostriedky dezinfikujte vhodným dezinfekčným prostriedkom a nechajte pôsobiť podľa návodu,
 • dezinfikované predmety prichádzajúce do styku s potravinami nezabudnite opláchnuť pitnou vodou, rovnako napr. aj hračky.

Čistenie a dezinfekcia šatstva a bielizne

 • Najprv si natiahnite gumové rukavice.
 • Silne znečistenú bielizeň namočte na 4 hodiny do vhodného dezinfekčného prostriedku.
 • Menej znečistenú bielizeň namočte na 1 hodinu do vhodného dezinfekčného prostriedku.
 • Bielizeň po dezinfekcii vyperte obvyklým spôsobom za použitia pracieho prášku.
 • POZOR - Dezinfekčné prostriedky môžu mať aj bieliace účinky!
 • Cennejšie šatstvo, ktoré nie je vhodné dezinfikovať, vysušte, vykefujte a nechajte vyčistiť v profesionálnej čistiarni.

Dezinfekcia odpadových sifónov a žúmp

 • Použite určené dezinfekčné prostriedky.
 • Po skončení upratovacích činností sa odporúča ruky dezinfikovať.

Odstraňovanie živočíšnych odpadov

 • Živočíšne odpady počas likvidácie následkov povodní je potrebné vždy prísne separovať a likvidovať v súčinnosti s orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy prostredníctvom kafilérnej služby.
 • V záplavových oblastiach nie je prípustné (je zakázané) zakopávanie uhynutých zvierat do zeme.
  S odpadmi a rozkladajúcimi sa telami živočíchov sa smie manipulovať len pomocou ochranných a pracovných pomôcok (ochranné pracovné odevy - plastové alebo gumené rukavice, obalové materiály - plastové vrecia, potrebné nástroje - vidly, háky a pod.).

Uhynuté zvieratá nahlasujte odboru životného prostredia, tel: 045/678 71 24, mobil: 0905 539 240, mestskej polícii: na t.č. 159 alebo na Zelenú linku: 0800 500 501.

OŽP, Zdroj: internet


Novinky

23.01.2020 12:23:39 Naše mesto

Budova bývalých jasieľ ako strašiak mesta

Budova bývalých jasieľ, nachádzajúca sa v širšom centre mesta, pri gymnáziu už niekoľko rokov chátra a zdržiavajú sa v nej ...

22.01.2020 13:44:14 Naše mesto

Žiar má 17 922 obyvateľov

Žiar nad Hronom je mladé moderné mesto v srdci Slovenska. K 1. januáru 2018 malo 18 207 obyvateľov, k 1. ...

20.01.2020 14:15:30 Naše mesto

V Žiari nad Hronom si nové vozidlá Iveco Daily prevzalo ďalších 7 miest a obcí

V nedeľu 19. januára boli v Žiari nad Hronom odovzdané nové vozidlá Iveco Daily. Vozidlá si prevzali zástupcovia a členovia ...

20.01.2020 08:57:55 Naše mesto

Príde poriadna zima?

Skončila prvá polovica meteorologickej zimy 2019/2020 a k výraznejšiemu „vpádu zimy“, ktorý by zabezpečil snehovú pokrývku či silnejšie mrazy zatiaľ ...

17.01.2020 14:28:26 Naše mesto

Mesto získalo financie na ďalší projekt

Ešte na jeseň minulého roku získalo mesto takmer 32 000 eur na projekt, ktorého cieľom je zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta ...

15.01.2020 11:48:05 Kultúra

Pomôcť psíkom v útulku môžete aj vy

Psíkovia v žiarskom útulku sú odkázaní na pomoc nás, ľudí. Nepotrebujú veľa. Stačí im ľudská láska, teplý domov a čo ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne