Pomoc Ukrajine

Žiar nad Hronom zriadil transparentný účet pre pomoc Ukrajine

Mesto Žiar nad Hronom zriadilo transparentný účet pre pomoc utečencom z Ukrajiny. Prostriedky budú určené na pomoc pre utečencov, ktorých prijmeme v meste Žiar nad Hronom.

Účet je verejne prístupný a viditeľný na stránke VÚB. Financie, ktoré občania pošlú, budú použité na pomoc pre utečencov z Ukrajiny.

Zároveň mesto zriadilo aj krízový štáb, ktorý má na starosti koordináciu možného ubytovania, podmienok a starostlivosti.

V prípade, že chcete pomôcť formou poskytnutia ubytovania alebo viete poskytnúť materiálnu pomoc, kontaktujte koordinátorku krízového štábu Jelu Šulekovú, e-mailom: pomocpreukrajinu@ziar.sk alebo na mobilnom čísle 0903 149 578.

Názov účtu: Žiar nad Hronom pre Ukrajinu
Číslo účtu: SK34 0200 0000 0045 6920 2959

Місто Жiар над Гроном відкрило прозорий рахунок для допомоги Україні

Місто Жiар над Гроном відкрило прозорий рахунок для допомоги біженцям з України.

Банківський рахунок є загальнодоступним і видимим на веб-сайті банку VÚB.

Гроші, які громадяни перерахують, підуть на допомогу українським біженцям.

Одночасно в місті сформувався кризовий штаб, завданням якого є координація надання житла, матеріальних умов і послуг.

У тому випадку, якщо ви хочете допомогти з наданням житла або можете надати матеріальну допомогу  будь ласка, зв'яжіться з координатором кризового штабу панi Йелой Шулековой (Jela Šuleková), e-mail: pomocpreukrajinu@ziar.sk або моб. +421 903 149 578.

Назва банківського рахунку: Žiar nad Hronom pre Ukrajinu
Номер банківського рахунку: SK34 0200 0000 0045 6920 2959


Ponuka práce pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny

Mestský úrad Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46
965 19 Žiar nad Hronom

Kontakt:

Ing. Martin Majerník
e-mail: martin.majernik@ziar.sk
Mobil: +421 905 312 036
Telefón: +421 45 678 71 67

Ponuku práce nájdete aj na webových stránkach:

www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk
www.kariera.sk
www.profesia.sk
www.istp.sk
www.growni.sk

Пропозиції щодо працевлаштування для людей, які приїжджають з України

Міська адміністрація Жiар над Гроном
Ш. Мойсеса 46
965 19 Жiар над Гроном

Контакт:

Мартiн Майернiк (Ing. Martin Majerník)
e-mail: martin.majernik@ziar.sk
Moб.: +421 905 312 036
Тел.: +421 45 678 71 67


Mobilný operátor O2 pomáha Ukrajincom

 • Volania na Ukrajinu za ceny ako na Slovensku
 • Bezplatné SIM karty pre občanov Ukrajiny 

Bezplatnú SIM kartu môžu získať občania Ukrajiny aj v ktorejkoľvek O2 Predajni. Získanie bezplatnej SIM karty s benefitmi je podľa slovenskej legislatívy podmienené preukázaním sa ukrajinským dokladom totožnosti alebo pasom a registráciou danej SIM karty.

Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 56
965 01 Žiar nad Hronom

Otváracie hodiny:

 • Pondelok: 8.30 – 17.00
 • Utorok: 8.30 – 17.00
 • Streda: 8.30 – 17.00
 • Štvrtok: 8.30 – 17.00
 • Piatok: 8.30 – 17.00
 • Sobota: zatvorené
 • Nedeľa: zatvorené

Kontakt:

e-mail: ziarnadhronom.tsd@o2.sk

Viac informácií: www.o2.sk/pomoc-ukrajine

Мобільний оператор  O2 допомагає українцям

 • дзвінки в Україну за рахунок мобільного зв'язку в межах Словаччини
 • безкоштовні мобільні (SIM) картки для громадян України

Безкоштовні мобільні картки громадяни України можуть придбати в будь-якому відділенні оператора О2. Купівля безкоштовної картки з пільгами обумовлена словацьким правовим порядком пред'явленням українського паспорта та реєстрацією цієї картки.

Жiар над Гроном
Ш.Мойсеса
965 01 Жiар над Гроном

Години роботи:

 • Понеділок 8.30 – 17.00
 • Вівторок 8.30 – 17.00
 • Середа 8.30 – 17.00
 • Четвер 8.30 – 17.00
 • П’ятниця 8.30 – 17.00
 • Субота вихідний день
 • Неділя вихідний день

Контакт:

e-mail: ziarnadhronom.tsd@o2.sk

Додаткова інформація: www.o2.sk/pomoc-ukrajine


Orange: Špeciálna Prima karta pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny

Na podporu ľudí, ktorí sa snažia uniknúť za hranice Ukrajiny pripravil Orange  špeciálnu predplatenú SIM kartu vybavenú dátami a hlasovými službami, aby mali možnosť spojiť sa so svojimi príbuznými a priateľmi aj po príchode na Slovensko. Predplatená SIM karta obsahuje 2 eurový kredit na volania, SMS/MMS a základný balík dát 10 GB. Dáta 10 GB platia 30 dní od aktivácie karty.

Aktivácia SIM karty je jednoduchá, stačí si ju vložiť do mobilu a uskutočniť z nej prvý telefonát na číslo 444. Následne je karta pripravená na používanie.

Žiar nad Hronom
SNP 134
965 01 Žiar nad Hronom

Kontakt:

Mobil: +421 905 323 000

Otváracie hodiny:

 • Pondelok: 8.00 – 17.00
 • Utorok: 8.00 – 17.00
 • Streda: 8.00 – 17.00
 • Štvrtok: 8.00 – 17.00
 • Piatok: 8.00 – 17.00
 • Sobota: zatvorené
 • Nedeľa: zatvorené

Viac informácií: www.orange.sk/ukrajina

Orange: спеціальна Prima картка для людей, які приїжджають з України

Для підтримки біженців підготувал Orange спеціальну абонентську картку з датами та голосовим зв'язком. Абонентська картка містить кредит 2 євро на дзвінки, SMS/MMS та основний пакет дат 10 ГБ. Пакет дат дійсний протягом 30 днів з моменту активації картки. Активація SIM-карти проста, досить прикріпити її до свого мобільного телефону і зателефонувати за безкоштовним номером 444. Після цього карта готова до використання.

Жiар над Гроном
СНВ 134
965 01 Жiар над Гроном

Koнтакт:

Moб.: +421 905 323 000

Години роботи:

 • Понеділок 8.00 – 17.00
 • Вівторок 8.00 – 17.00
 • Середа 8.00 – 17.00
 • Четвер 8.00 – 17.00
 • П’ятниця 8.00 – 17.00
 • Субота вихідний день
 • Неділя вихідний ден

Додаткова інформація: www.orange.sk/ukrajina


Oddelenie cudzineckej polície na Slovensku

Banská Bystrica
Sládkovičova 4343/25
974 05 Banská Bystrica

Pre okresy: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

Kontakty:

Tel: +421 961 603 203
Fax: +421 961 603 209
e-mail: ocppzbb@minv.sk

Na čítanie:

Департамент іноземної поліції в Словаччині

Банска Бистрiцa
Сладковiча 4343/25
974 05 Банска Бистрiца

Для районів: Банска Бистрiца, Банска Штiaвнiца, Брезно, Детва, Kрупiна, Зволен, Жарновiца, Žiar nad Hronom

Контакти:

Тел.: +421 961 603 203
Факс: +421 961 603 209
e-mail: ocppzbb@minv.sk


Informácia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi pre občanov Ukrajiny

Cudzincom, ktorí požiadajú o poskytnutie dočasného útočiska bude v zmysle zákona o azyle vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“. 

Poskytovanie dočasného útočiska sa nebude týkať osôb, ktoré majú na území SR udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, osôb, ktorým SR udelila azyl alebo poskytla doplnkovú ochranu a nebude sa vzťahovať ani na tých, ktorí sú žiadateľmi o udelenie azylu.

Štátni občania Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú na území SR, majú možnosť požiadať o pomoc v hmotnej núdzi s cieľom poskytnúť im okamžitú finančnú pomoc. 

Cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, ktorý sa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny preukáže preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“ spĺňa podmienku v zmysle § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. V prípade, ak cudzinec z Ukrajiny takéto doklady nemá k dispozícii (predloží len napr. pas), úrad ho usmerní, že takéto doklady vydávajú príslušné policajné útvary a bez ich predloženia pomoc v hmotnej núdzi nie je možné poskytnúť. 

V prípadoch, keď deti nebudú mať žiadne doklady, pre účely pomoci v hmotnej núdzi budú rozhodujúce údaje uvedené v preukaze cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. v doklade o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“ alebo informácie z príslušnej evidencie (evidencia žiadateľov, resp. evidencia tolerovaných pobytov).

Miestne príslušný úrad na posúdenie nároku a vyplácanie pomoci v hmotnej núdzi je úrad, kde sa takýto cudzinec zdržiava. V prípade, že takýto žiadatelia zmenia pobyt, je potrebné nahlásiť túto skutočnosť úradu.

Utečencom z Ukrajiny patrí základná dávka aj príspevky v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako u občanov SR. Jedinou výnimkou je príspevok na nezaopatrené dieťa, ktorý bude patriť na každé dieťa vo veku, v ktorom by inak plnilo povinnú školskú dochádzku, aj keď ju v súčasnosti neplní.

Vzhľadom na to, že títo občania budú spravidla ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní, nespĺňajú podmienky na poskytovanie príspevku na bývanie.

Takýmto cudzincom, ktorým bude poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi, vzhľadom na dočasnosť tejto situácie súvisiacej s ozbrojeným konfliktom, zatiaľ úrady nebudú vystavovať ponuky na výkon činností v zmysle § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. 

Na uplatnenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi je pre utečencov z Ukrajiny upravené tlačivo žiadosti. Tlačivo žiadosti je k dispozícii v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku.

Žiadosť sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa pobytu, kde sa takýto občan s rodinnými príslušníkmi zdržiava. Zamestnanci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnú týmto občanom poradenstvo a zároveň budú nápomocní pri vypĺňaní žiadostí.

Užitočné informácie pre občanov Ukrajiny: www.upsvr.gov.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiar nad Hronom
SNP 122
965 01 Žiar nad Hronom

Otváracie hodiny:

 • Pondelok: 8.00 – 12.00 / 13.00 – 15.00
 • Utorok: 8.00 – 12.00 / 13.00 – 15.00
 • Streda: 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00
 • Štvrtok: zatvorené
 • Piatok: 8.00 – 12.00
 • Sobota: zatvorené
 • Nedeľa: zatvorené

Kontakt:

Telefón: +421 45 244 59 99

Podrobnejšie informácie a najčastejšie otázky ohľadne príchodu na územie Slovenska nájdete na stránke:  ua.gov.sk

Iнформація про надання допомоги по бідності громадянам України

Іноземцям, які подадуть заяву на тимчасовий притулок, буде виданий документ про толерантне перебування на території Словаччини з позначкою "ODÍDENEC" відповідно до закону про право на притулок. Надання тимчасового притулку не стосуватиметься осіб, яким було надано право на постійне або тимчасове проживання, осіб, яким було надано право на притулок або додатковий захист, і не стосуватиметься тих, хто звернувся за правом на притулок.

Громадяни України, які перебувають на території Словаччини, мають можливість звернутися за допомогою в умовах бідності з метою надання термінової фінансової допомоги.

Iноземець, який прибуває з України, який пред'явить Департаменту праці, соціального захисту населення та сім'ї документ про толерантне перебування з маркуванням «ODÍDENEC», буде відповідати вимогам § 1 статті 2 Закону про допомогу у разі бідності. У разі, якщо іноземець з України не може подати необхідний документ і пропонує лише, наприклад, паспорт, працівники направлять його до відповідного відділення поліції, оскільки без належних документів неможливо надати допомогу.

Якщо діти не мають жодних документів на допомогу в умовах  бідності, вирішальні дані наведені в документі іноземця, який звернувся з проханням про тимчасовий притулок, або в документі про толерантне перебування на території Словаччини з позначкою «ODÍDENEC» або відомості з відповідного реєстру (реєстр заявників або реєстр толерантного перебування).

Територіально відповідною установою для перевірки права та виплати допомоги по бідності є районний відділ за місцем проживання іноземця. У разі переселення іноземець повинен повідомити про цей факт у відповідний відділ.

Біженці з України мають право на базову допомогу в тому ж розмірі і на тих же умовах, що і для всіх громадян Словаччини. Єдиним винятком є допомога на дитину, на яку кожна дитина має право у віці, в якому вона зобов'язана здобувати освіту, і якщо обов'язкова освіта не виконується.

Оскільки біженці, як правило, проживають на основі житлового договору, вони не будуть дотримуватися вимог Закону про житлову допомогу.

Для таких іноземців, які отримають допомогу по бідності, беручи до уваги тимчасовість цієї ситуації, пов'язаної зі збройним конфліктом, департаменти поки не оброблятимуть пропозиції про роботу відповідно до § 10 Закону про допомогу по бідності.

Адаптовано форми для реєстрації заяви на допомогу по боротьбі з бідністю для українських біженців. Анкети виготовляються словацькою, українською та англійською мовами.

Заява приймається відповідним Департаментом праці, соціального захисту та сім'ї за місцем проживання біженців. Співробітники відділу консультуватимуть біженців та допомагатимуть у заповненні заявок.

Корисна інформація для громадян України: www.upsvr.gov.sk

Департамент праці, соціального захисту та сім'ї
Жiар над Гроном
СНВ 122
965 01 Жiар над Гроном

Koнтакт:

+421 452 445 999

Години роботи:

 • Понеділок 8.00 – 12.00 / 13.00 – 15.00
 • Вівторок 8.00 – 12.00 / 13.00 – 15.00
 • Середа 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00
 • Четвер день без прийому
 • П’ятниця 8.00 – 12.00
 • Субота вихідний день
 • Неділя вихідний ден

Додаткова інформація: ua.gov.sk


Oznam pre rodičov z Ukrajiny, ktorí chcú svoje dieťa umiestniť do školského zariadenia

Rodičia z Ukrajiny, ktorí majú záujem umiestniť svoje deti do materskej alebo základnej školy, postupujte nasledovne:

 • materská škola: žiadosť o umiestnenie svojho dieťaťa si stiahnete na stránke, vypíšete a zanesiete priamo riaditeľke do materskej školy, alebo si môžete žiadosť vyzdvihnúť priamo u riaditeľky materskej školy. Kontakt: Mgr. Martina Šimková, Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom, Telefónne číslo: +421 45 672 51 22
 • základná škola: žiadosť o umiestnenie svojho dieťaťa si stiahnete na stránke, vypíšete a prinesiete na Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, Žiar nad Hronom (Mgr. Adriana Giláňová, telefónne číslo: +421 45 678 71 48, alebo si žiadosť môžete vyzdvihnúť priamo u nej na mestskom úrade.

Linka dôvery Nezábudka v ukrajinskom jazyku

Od utorka 8.3. 2022 bola spustená bezplatná telefonickú linku psychologickej pomoci – Linka dôvery Nezábudka 0800 222 450 Телефонна лінія довіри „НЕЗАБУДКА 0800 222 450.

Liga za duševné zdravie zostavila tím ukrajinsky hovoriacich profesionálov a profesionálok s dlhoročnou praxou v odbore psychológia a psychiatria, s výcvikom v dištančnom poradenstve, ktorí sa s ľuďmi ochotne porozprávajú a pomôžu im prekonať akútne emočné ťažkosti. Zároveň pomôžu nasmerovať na formu pomoci (zdravotnú, sociálnu, právnu). Linka je bezplatná, anonymná a je k dispozícii každodenne od 13.00 do 21.00 hodiny.

Viac informácií nájdete na stránke www.dusevnezdravie.sk

Телефонна лінія довіри НЕЗАБУДКА

Ми зібрали команду україномовних професіоналів з багаторічним досвідом, які з радістю поспілкуються з вами та допоможуть подолати гострі труднощі. У той же час вони можуть допомогти вам знайти ту форму допомоги (медична, соціальна, юридична), яку ви найбільше потребуєте. Наша лінія безкоштовна, анонімна та доступна для вас щодня з 13:00 до 21:00.


LINKA ZDRAVIA pre Ukrajinu

Rýchla zdravotná konzultácia

Po dovolaní na linku vám zdvihne vyškolený operátor (operátorka), ktorý hovorí po ukrajinsky. Vysvetlíte mu svoj problém a on zvolí najlepšiu cestu, ako ho vyriešiť.

Linka +421-2-21025075 je k dispozícii denne 7:00 - 19:00. Konzultácia je bezplatná.

Konzultácia so špecialistom

Ak je potrebné konzultovať lekárskeho špecialistu, náš operátor Vám s ním dohodne online / telefonické stretnutie. K dispozícii je napríklad pediater, internista, neurológ, infektológ, diabetológ.

Linka +421-2-21025075 je k dispozícii denne 7:00 - 19:00. Konzultácia je bezplatná.

Orientácia v slovenskom zdravotnom systéme

Ak Vám bolo pridelené dočasné útočisko, alebo ste žiadateľ o azyl, máte nárok na bezplatnú základnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Informácie sa však neustále aktualizujú. V záchytných táboroch a na hraniciach je zdravotná starostlivosť zabezpečená.

Viac informácií nájdete na stránke www.ua.diagnose.me

ЛІНІЯ ЗДОРОВ'Я ДЛЯ УКРАЇНИ

Швидка медична консультація

Після дзвінка на лінію вам відповість кваліфікований оператор, який володіє українською мовою. Після того як ви поясните свою проблему, ми запропонуємо найкращий спосіб її вирішення.

Лінія + 421-2-21025075 доступна щодня 7:00 - 19:00. Консультація безкоштовна.

Консультація зі спеціалістом

При необхідності консультації медичного фахівця наш оператор організує з вами онлайн / телефонну зустріч. Ми співпрацюємо з такими фахівцями: педіатр, терапевт, невролог, інфекціоніст, діабетолог.

Лінія + 421-2-21025075 доступна щодня 7:00 - 19:00. Консультація безкоштовна.

Пояснення системи охорони здоров’я Словаччини

Якщо вам надано тимчасовий притулок або ви шукаєте притулку, ви маєте право на безкоштовну базову та невідкладну медичну допомогу. Однак інформація постійно оновлюється. Охорона здоров'я надається в таборах для біженців та на кордоні.


Prvá pomoc po slovensky - Перша допомога по-словацьки

Na čítanie:


Úprava štátnych sociálnych dávok a pomoci v hmotnej núdzi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dočasne upraví postupy v poskytovaní niektorých štátnych sociálnych dávok a pomoci v hmotnej núdzi tak, aby boli dostupnejšie pre utečencov z Ukrajiny. Rezort práce tak reaguje na aktuálny vývoj prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky (SR) spôsobený ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.

Nariadením vlády SR sa dočasne upraví postup na poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa, jednorazového (a opakovaného) príspevku pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti a pomoci v hmotnej núdzi pre maloleté dieťa (na základe § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z.).

Viac informácií nájdete na stránke www.zmos.sk.


Mestská hromadná doprava pre Ukrajincov zadarmo

Od piatka, 1. apríla 2022, mesto Žiar nad Hronom dočasne upravuje výšku cestovného v mestskej hromadnej doprave. Cestovné je upravené pre občanov Ukrajiny, ktorí sa preukážu preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“. Preprava bude pre týchto ľudí bezplatná. 

Nástup cestujúcich v zmysle tohto Usmernenia je umožnený výhradne prvými dverami, pričom vodič cestujúcemu, ktorý sa preukáže preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“, vydá evidenčný cestovný lístok s nulovou hodnotou.

Toto usmernenie platí od 1.4.2022 do odvolania.

Na čítanie:


Vojnoví utečenci z Ukrajiny majú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť

Ľudia, ktorí unikajú pred vojnou na Ukrajine a nachádzajú sa na Slovensku, sú v prípade zdravotných problémov ošetrení a dostávajú potrebnú zdravotnú starostlivosť.

V prípade ohrozenia života je zdravotná starostlivosť poskytnutá okamžite a bez poplatku.

Ľudia, ktorí prišli z Ukrajiny na Slovensko a majú štatút azylanta, majú plne preplácanú zdravotnú starostlivosť ako ostatní účastníci systému verejného zdravotného poistenia na Slovensku,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Žiadatelia o azyl a žiadatelia o dočasné útočisko majú nárok na neodkladnú a potrebnú indikovanú zdravotnú starostlivosť. To znamená, aj takú zdravotnú starostlivosť, ktorú im odporučí lekár vyšetrením. K dispozícii je ambulantná pohotovostná služba v príslušnom kraji či meste, alebo centrálny príjem nemocnice.

Kontakty: www.e-vuc.sk

Oprávnenie na poskytnutie zdravotnej starostlivosti osoby preukážu preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytovanie dočasného útočiska alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky,“ opísal minister Lengvarský.

Na čítanie:


STAROSTLIVOSŤ O ZUBY:

Kontakty na zubných lekárov na Slovensku, ktorí poskytujú bezplatnú neodkladnú zubnú zdravotnú starostlivosť: www.skzl.sk/stomatologhelp. Stránka je v SK, UA a ENG jazyku. Alebo tiež na www.stomatolog.help.

LIEKY:

Pre občanov Ukrajiny so statusom dočasného útočiska a tranzitujúcim (teda tým, ktorí cez SR len prechádzajú):

 • neuplatňujú sa preskripčné a indikačné obmedzenia. Okrem špecialistu môže lieky predpísať aj všeobecný lekár a lekárne to budú akceptovať,
 • utečencovi s dočasným útočiskom budú vydávané lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny bez doplatku.

VšZP:

Aktuálne informácie v súvislosti so situáciou na Ukrajine nájdu aj na stránke VšZP www.vszp.sk.

LINKA ZDRAVIA PRE UKRAJINU:

Rýchla konzultácia v ukrajinskom jazyku je dostupná zadarmo, denne od 7:00 do 19:00 h. telefonicky alebo cez online-chat na čísle +421 2 21 025 075, web: www.ua.diagnose.me.

Pozor! Linka neslúži ako linka prvej pomoci. Je určená na orientáciu v slovenskom zdravotnom systéme a konzultáciu zdravotného stavu so zdravotníckym personálom. V prípade urgentného problému je potrebné volať číslo 155 alebo 112.


Manuál pre oprávnené osoby a obce k príspevku za ubytovanie odídenca

Na čítanie:


Výzva pre ukrajinských zdravotníckych pracovníkov

Výzva pre ukrajinských zdravotníckych pracovníkov v povolaní lekár, zubný lekár, sestra a praktická sestra-asistent na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na refundáciu nákladov súvisiacich s etablovaním zahraničných zdravotníckych pracovníkov v BBSK

Na Slovensku je nedostatok lekárov. Dlhoročné nekoncepčné riadenie systému zdravotníctva v oblasti vzdelávania, prípravy lekárov a vytvárania vhodných pracovných podmienok pre ich etablovanie v praxi výrazne prispelo k tomu, že slovenskí lekári pracujú v zahraničí a medicína sa stáva odborom, ktorý pre mladých ľudí prestáva byť zaujímavý. V Banskobystrickom kraji je viac ako 30% všeobecných lekárov a zubárov vo veku nad 65 rokov, ktorí postupne odchádzajú do dôchodku. V dôsledku nedostatku mladých lekárov nemajú odchádzajúci lekári komu odovzdať svoje ambulancie, a tak sa zdravotná starostlivosť o pacientov v niektorých regiónoch kraja stáva nedostupnou. Pretrvávajúcim problémom je takisto počet ďalšieho zdravotníckeho personálu vrátanie sestier a praktických sestier. Podľa štatistík OECD bol v roku 2019 počet sestier v SR v prepočte na počet obyvateľov pod priemerom OECD a EÚ, pričom zároveň tento počet kontinuálne klesá od roku 2000.

Krátkodobým riešením tejto situácie je okrem iného aj vytvorenie nástrojov, ktoré zjednodušia prístup na trh práce v oblasti zdravotníctva pre zdravotníkov zo zahraničia. Ak sa lekár zo zahraničia rozhodne, že chce pracovať v ambulancii na Slovensku, čaká ho dlhá a finančne náročná cesta, v rámci ktorej musí absolvovať viacero skúšok, atestácií a praxe v niektorej z nemocníc.

V 1. kole grantového programu „Help Ukrainian medics“ bol schválený finančný príspevok 4 lekárom v celkovej hodnote 2 000 €. Finančný príspevok bol určený na refundáciu nákladov spojených s úspešným absolvovaním doplňujúcej skúšky odbornosti v SR.

Banskobystrický samosprávny kraj vyhlasuje 2. kolo grantového programu „Help Ukrainian medics“, v rámci ktorého má záujem pokračovať nielen v podpore ukrajinských lekárov/lekárok, ale aj rozšíriť túto podporu o zdravotnícke povolania: sestra a praktická sestra-asistent.

Cieľom predkladanej výzvy je ukrajinským zdravotníckym pracovníkom poskytnúť finančný príspevok na refundáciu nákladov za úspešné absolvovanie Doplňujúcej skúšky pre zdravotníkov z tretích krajín. Výzva je určená ukrajinským zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, sestra a praktická sestra-asistent, ktorí absolvovali Doplňujúcu skúšku pre zdravotníkov z tretích krajín a sú v pracovnom pomere (na akejkoľvek pracovnej pozícii) u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na území Banskobystrického kraja. Termín vykonania skúšky sa bude akceptovať aj spätne od 1.5.2022.

Maximálna výška podpory pre jedného žiadateľa v zdravotníckom povolaní lekár/zubný lekár je 500 €

Maximálna výška podpory pre jedného žiadateľa v zdravotníckom povolaní sestra, praktická sestraasistent je 250 €

Otvorenie 2. kola grantového programu: od 7.6.2023 do 15.7.2023

Uzávierka predkladania žiadostí: 15.7. 2023

Vyhodnotenie grantového programu: o podpore žiadostí bude rozhodovať hodnotiaca komisia menovaná riaditeľkou Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.

Ak ste sa rozhodli požiadať o finančné prostriedky z grantu „Help Ukrainian medics“, je potrebné:

 • vyplniť žiadosť o poskytnutie finančného príspevku,
 • priložiť prílohy (postačujúce sú kópie dokladov)

Prílohy:

 • Kópia dokladu totožnosti (štatút dočasného útočiska alebo povolenie na pobyt)
 • Kópia dokladu o dosiahnutom medicínskom vzdelaní (postačujúca je fotokópia úradného prekladu)
 • Doklad o uhradení poplatku za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky
 • Potvrdenie o úspešnom absolvovaní Doplňujúcej skúšky pre zdravotníkov z tretích krajín
 • Potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere so sídlom v BBSK

Poznámky:

Žiadosť je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 15.7.2023 na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23 , 974 01 Banská Bystrica s uvedením poznámky „Žiadosť o finančný príspevok Help Ukrainian medics“.

Táto grantová výzva je financovaná z finančných prostriedkov Velux Foundation.

Bližšie informácie o programe vám poskytne:

Mgr. Dávid Mesík
Tel. 0947913314
e-mail: david.mesik@dobrykraj.sk

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png