Dnes je 21.10.2020, meniny má Uršuľa.   

Poslanci schválili prijatie návratnej finančnej výpomoci od štátu

Zverejnené: 16.10.2020 08:28:47 |   | vytlačiť
obr: Poslanci schválili prijatie návratnej finančnej výpomoci od štátu

Vo štvrtok 15. októbra sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Konalo sa netradične v popoludňajších hodinách a zúčastnilo sa ho 16 poslancov.

Prvým a hlavným bodom rokovania bolo prijatie návratnej finančnej výpomoci. V roku 2020 zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila hospodárenie a celkovú finančnú situáciu mesta pandémia spôsobená ochorením COVID-19, a to predovšetkým znížením príjmov zapríčinené výpadkom dane z príjmov fyzických osôb. Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 494/2020 zo dňa 12.8.2020 bol preto prijatý návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Návratnú finančnú výpomoc v zmysle schváleného uznesenia vlády môže mesto prijať, len ak celková suma dlhu neprekročí 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov v príslušnom rozpočtovom roku, neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. „Výška návratnej finančnej výpomoci je vo výške 414 250 eur a čerpať ju musíme už v tomto roku. Splácanie istiny bude v rovnomerných ročných splátkach od roku 2024, posledná splátka bude v roku 2027. Keďže ide o bezúročnú pôžičku, úroková sadzba je 0 percent,“ spresnil hlavný ekonóm mesta Martin Majerník. Ako ďalej dodal, návratná finančná výpomoc v plnej výške bude použitá na splatenie časti istiny úveru, ktoré mesto Žiar nad Hronom čerpalo v roku 2017 na verejné osvetlenie. Tento úver by pritom mesto platilo do marca 2029. 

Ďalším bodom rokovania bolo schválenie V. zmeny rozpočtu, kedy poslanci schválili zvýšenie výdavkových finančných operácií o sumu 414 250 eur za účelom splatenia časti istiny úveru vo VÚB banke a zvýšenie výdavkových finančných operácií o sumu 500 eur ako vklad mesta do neziskovej organizácie Domov pri kaštieli. 

V ďalšej časti zasadnutia poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom. Dôvodom, prečo poslanci schvaľovali toto VZN, je Uznesenie MsZ č. 2/2020, ktorým boli vzaté na vedomie Opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR. V rámci navrhovaných opatrení bolo prijaté aj opatrenie podrobne zadefinovať vo VZN o poskytovaní dotácií prioritné oblasti podpory  verejnoprospešných služieb, všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov.

Posledným bodom rokovania bolo schválenie Rokovacieho poriadku Komisie pre hodnotenie projektov. Najskôr poslanci schválili poslanecký návrh Ladislava Kukolíka, ktorým sa vykonávajú zmeny v rokovacom poriadku. Následne na to odsúhlasili zrušenie rokovacieho poriadku z roku 2005, a zároveň schválili nový rokovací poriadok. 

(li)

 


Novinky

19.10.2020 10:36:17 Naše mesto

Slovenská pošta vyplatí štátne sociálne dávky a dôchodky aj počas núdzového stavu

Od pondelka 19. do utorka 27. októbra 2020 vypláca Slovenská pošta štátne sociálne dávky vrátane dôchodkov obyvateľom do vlastných rúk ...

16.10.2020 11:24:17 Naše mesto

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať váš komín? Robíte veľkú chybu. S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ...

15.10.2020 08:16:57 Naše mesto

Slovenská pošta žiada ľudí o zodpovedné dodržiavanie opatrení

Vzhľadom na nárast počtu prípadov infikovaných osôb na COVID-19 na Slovensku a v záujme znižovania rizika šírenia tohto ochorenia Slovenská ...

14.10.2020 12:51:07 Naše mesto

Našim jubilantom

Žijeme zvláštne časy, keď ľudstvo trápi pandémia, spôsobená novým typom koronavírusu. Ten môže predstavovať vážne ohrozenie zdravia najmä u ľudí ...

12.10.2020 13:49:45 Šport

Novým trénerom FK Pohronie Jan Kameník

Vedenie klubu predstavilo v pondelok 12. októbra nového trénera A-tímu, ktorým sa stal 38-ročný Jan Kameník. Tréner Kameník pôsobil v ...

12.10.2020 08:12:43 Naše mesto

Sychravé jesenné počasie

Október je mesiac, v ktorom sa počasie môže predviesť naozaj v rôznych podobách. Vzhľadom na ročnú dobu sme v noci ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne