Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 30.07.2021, meniny má Libuša.   

Prázdniny začali, školy však svoje brány nezatvárajú

Zverejnené: 15.07.2021 08:46:23 |   | vytlačiť
obr: Prázdniny začali, školy však svoje brány nezatvárajú

Školský rok sa skončil, koncoročné vysvedčenia sú rozdané a zdalo by sa, že školy na dva mesiace zatvárajú svoje brány. Nemusí to však byť vo všetkých prípadoch. Pozreli sme sa, ako bude vyzerať leto v žiarskych základných školách a zistili sme aj to, na ktoré stredné školy odišlo najviac deviatakov.

Po náročnej desaťmesačnej svedomitej obetavej práci, a predovšetkým spolupráci všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu, a teda pedagógov, žiakov, rodičov a nepedagogických zamestnancov nastal čas bilancovania uplynulého školského roka. Sme nesmierne hrdí, že naša cirkevná škola ho zvládla, žiaci načerpali vedomosti aj z online vyučovania a dosiahli výborné výsledky. Sme si vedomí, že v čase pandémie to nebolo vôbec  jednoduché docieliť,“ hovorí na úvod riaditeľka ZŠ s MŠ Š. Moysesa Mária Ulrichová a ako konkretizuje, posledný júnový deň si v cirkevnej škole prevzalo vysvedčenie 365 žiakov. Rozlúčili sa s 34 deviatakmi a 2 ôsmakmi, ktorí budú pokračovať v bilingválnom štúdiu. Od septembra sa, naopak, tešia na 34 prváčikov, ktorí budú rozdelení  v dvoch triedach. „Najväčší záujem našich absolventov bol o stredné školy v rámci nášho mesta. Až 20 žiakov odchádza na 4 alebo 8 – ročné štúdium na Gymnázium Milana Rúfusa, 6 žiakov si vybralo Súkromnú odbornú školu technickú, 3 žiaci si budú plniť sny v Hotelovej akadémii a 4 žiaci v Strednej odbornej škole obchodu a služieb. Uplatnenie nájdu aj žiaci zo špeciálnej triedy. Jedna žiačka prechádza do Praktickej školy v Kremnici,“ spresňuje čísla riaditeľka a k letnému chodu školy pridáva informácie: „Opätovne nezostávame nič dlžní našej tradícii a zorganizovali sme  Letný školský klub v dňoch od 1. do 9. júla pre 53 detí z 1. až 5. ročníka. Vychovávateľky pripravili bohatý program s pestrou činnosťou. Ohlasy detí sú vynikajúce. Taktiež priestory školy, najmä telocvičňu, poskytneme pre farský tábor v mesiaci júl. Snažíme sa robiť všetko naj pre našich žiakov, preto opäť celé leto maľujeme niektoré triedy, špeciálne pripravujeme triedy pre prvákov a piatakov. Aby sa zvládala výučba v horúčavách, inštalujeme na okná fólie a vonkajšie žalúzie na 2. poschodí. V areáli školy doplníme naše workoutové ihrisko o ďalšie posilňovacie stroje v hodnote 2 500 eur z projektu BBSK. Veľmi radi by sme vyjadrili úprimné poďakovanie všetkým rodičom, sponzorom, dobrodincom, zriaďovateľovi školy, našim kňazom, ale aj primátorovi mesta Petrovi Antalovi a jeho pracovníkom za ochotu, pomoc a spoluprácu. Lúčime sa aj s našimi rehoľnými sestričkami, veríme, že sa do nášho mesta čoskoro vrátia. Všetkým prajeme krásne, radostné, zážitkové, a hlavne bezpečné leto, aby sme sa v zdraví spolu mohli stretnúť 2. septembra a zasadnúť do školských lavíc v našej cirkevnej škole.

„Jednotka“ úspešná s tromi projektmi

V Základnej škole na Ulici Dr. Janského tento školský rok odovzdali 400 vysvedčení. Zo školy odišlo 37 deviatakov a v septembri privítajú 35 prvákov. „Na stredné školy naši žiaci odchádzali hlavne na gymnáziá a na stredné odborné školy,“ informuje riaditeľ školy Marek Baláž. Ako ďalej podotýka, žiarskej „Jednotke“ sa počas školského roka podarilo uspieť vo viacerých projektoch, ktoré pomôžu zásadnejším spôsobom zmeniť život v škole a modernizovať vzdelávací proces. „Úspešní sme boli v troch projektoch. V projekte Modernejšia škola sme získali 18 000 eur, v rámci čoho plánujeme vytvoriť oddychové kútiky na dvoch chodbách, pričom vznikne zázemie a podmienky pre žiakov na aktívny pobyt počas školských prestávok. Na kaskádovitom sedení budú môcť žiaci nielen vzájomne diskutovať, rozprávať si zážitky, ale aj zahrať rôzne spoločenské hry. Druhým benefitom tohto projektu je zmodernizovanie knižnice a vytvorenie multifunkčnej učebne. Tieto triedy budú vybavené moderným nábytkom, ktorý budeme variovať tak, aby sa vytvorili skupiny v rôznych počtoch 3 – 6 žiakov, kde budú počas vyučovacieho procesu bádať spolupracovať, hľadať nové riešenia. Takto vytvorené podmienky nám umožnia neustále modernizovať výchovno-vzdelávací proces, pretože sme škola, ktorá je lídrom v regióne v zavádzaní najnovších vzdelávacích postupov,“ hovorí o prvom projekte riaditeľ školy. Ďalším je Letná škola v hodnote 2 600 eur. Do tohto projektu sa škola zapojila preto, aby umožnila žiakom osvojiť si a precvičiť učivo z viacerých predmetov, na ktoré počas pandémie počas dištančného vzdelávania nebol dostatočný priestor. „Neoslovovali sme len žiakov, ktorí nemali dostatočný prístup k internetu, ale aj žiakov, ktorí patria medzi úspešných a reprezentujú školu v rôznych súťažiach,“ podotýka Baláž a k tretiemu projektu prezrádza: „Ide o projekt Tréneri v škole. V rámci neho škola dostane nadštandardné materiálno-technické vybavenie na vyučovanie telesnej výchovy pre všetkých našich žiakov. Momentálne nevieme vyčísliť hodnotu tohto projektu, ale oveľa dôležitejším faktom je zatraktívnenie hodín v predmete telesná výchova, predovšetkým pre žiakov prvého stupňa metodickou pomocou od odborníkov z rôznych športových odvetví. Naša škola týmto projektom nadväzuje a chce pokračovať v dosahovaní vynikajúcich športových výsledkov.“ Ako na záver Marek Baláž dodáva, aj keď škola míľovými krokmi modernizuje svoje vybavenie, stále sú tu oblasti, ktoré potrebujú vylepšiť, zfunkčniť, zmodernizovať. V rámci tohtoročných letných prázdnin preto vybudujú priestory pre špeciálneho pedagóga, v ktorých bude poskytovať výchovné poradenstvo pre žiakov s výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby žiaci mali vytvorené neohrozené prostredie s množstvom podnetov. Zmodernizujú tiež priestory pre výchovnú poradkyňu. Jej náplňou je výchovno-vzdelávacie a kariérové poradenstvo. Treťou časťou je vybudovanie úplne novej pracovno-relaxačnej učebne pre učiteľov II. stupňa, aby mali vytvorené nadštandardné pracovné podmienky na nerušenú prípravu na výchovno-vzdelávací proces. „Aj keď niektoré rekonštrukcie budú prebiehať vo viacerých fázach, určite budú zrealizované počas tohto leta, aby nás mohli významne nasmerovať k modernejšej vzdelávacej inštitúcii,“ uzatvára Marek Baláž.

Na „Dvojke“ zrekonštruujú žiacku knižnicu aj multimediálnu učebňu

Na „Dvojke“ patrili prvé júlové dni už po tretíkrát Lacimu Strikeovi a jeho letnej tanečnej škole. „O toto podujatie je opäť mimoriadny záujem, o čom svedčí aj 90 prihlásených detí,“ hovorí zástupkyňa pre II. stupeň Kristína Holá a ako ďalej spresňuje, prvý júlový týždeň sa deťom venovali aj vychovávateľky v ŠKD, kde bolo pre ne pripravených množstvo zaujímavých aktivít. Počas prázdnin sa na „Dvojke“ rekonštruuje žiacka knižnica, ktorá získa moderný vzhľad a bude obohatená o nový knižničný fond. Úpravy čakajú aj multimediálnu učebňu. „Bude využívaná nielen na vyučovanie informatiky, ale jej rozsiahly priestor bude slúžiť aj ako špeciálna učebňa biológie.  V pôvodnej učebni biológie sa zriadi trieda pre budúcich piatakov. Aj deviatacké triedy dostávajú nový šat, aby v septembri privítali vo svojich priestoroch piatakov. Maľujú a pripravujú sa triedy pre 98 budúcich prváčikov,“ konkretizuje ďalej Kristína Holá. Ako ďalej prezrádza, z celkového počtu 705 žiakov školy si 56 deviatakov prevzalo vysvedčenie z rúk primátora Petra Antala v priestoroch MsKC. Ostatní žiaci si prevzali ohodnotenie svojho celoročného úsilia z rúk svojich triednych učiteľov. „Prijatých máme všetkých končiacich žiakov. Tento rok bol najväčší záujem o gymnáziá, obchodné akadémie a stredné odborné školy so zameraním na informatiku. Veľký úspech dosiahli ôsmaci z jazykových tried, z nich nám 5 žiakov odchádza na bilingválne gymnáziá,“ dodáva zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň. 

Zo „Štvorky“ bude po prázdninách Modernejšia škola

Počas letných prázdnin pripravujeme „Štvorka“ pre žiakov, ktorí nemali možnosť aktívne sa zapájať do dištančného vzdelávania, Letnú školu. Zapojí sa do nej 24 školákov, ktorí budú rozdelení do dvoch skupín. „Pôjde o dlhý cyklus, preto budú  realizované aktivity rozdelené pre učiteľky aj pre vychovávateľky. Sme presvedčení, že to bude pre žiakov prínosom a rozdiely, ktoré vo vzdelávaní pandémiou vznikli, zmiernime,“ vysvetľuje na úvod riaditeľka školy Drahomíra Hanzlíková, ktorá tiež prezrádza, aké aktivity sa v škole budú počas prázdnin konať: „V priestoroch telocvične sa budú realizovať letné športové tábory, ktoré vedie Lukáš Muha. V nich sú zapojené deti najmä žiarskych škôl, ale aj z blízkeho okolia. Podpora aktívneho trávenia voľného času, rozvoj pohybových zručností pod vedením lídrov/ambasádorov piatich druhov športu je záruka všestranného vyžitia účastníkov táborov.“ Počas letných prázdnin sa už tradične škola pripravuje na nový školský rok. „Tlač pracovných zošitov pre žiakov 1. – 6. ročníka na výučbu cudzieho jazyka, revízie, údržba, oprava stropu v oddychovej zóne, oprava žalúzií a ešte omnoho viac nás počas tohto leta čaká. Triedy, v ktorých budú naši najmladší školáci, sa vymaľujú a vyzdobia podľa tematiky, ktorú si zvolili učiteľky. O čo konkrétne ide, naši budúci prváci vedia, keďže už dostali zo školy svoj prvý list. Okrem toho sa mení šat aj v jednom oddelení ŠKD. No škola sa zmení aj vďaka realizácii projektu Modernejšia škola. Veríme, že nové oddychové zóny či čitateľský, pohybový a relaxačný kútik prispejú k pozitívnej atmosfére školy a naši žiaci, ale aj zamestnanci, sa tu budú cítiť zas o niečo lepšie,“ konštatuje riaditeľka „Štvorky“, ktorá mala v uplynulom školskom roku 299 žiakov. Deviaty ročník navštevovalo 35 žiakov a do prváckych tried pribudne 36 detí. „Absolventi školy si zvolili štúdium v rôznych odboroch, hlavne na technickej škole v Žiari nad Hronom, gymnáziu, SOŠ hotelových služieb a obchodu, obchodnej akadémii, no boli prijatí aj na SOŠ letecko-technickú v Trenčíne či konzervatórium vo Zvolene i bilingválnu OA v Handlovej. Veríme, že sa im bude dariť a smer, ktorý si zvolili, naplní ich očakávania a podporí ďalší rozvoj,“ uzatvára Drahomíra Hanzlíková.

(li)

 


Novinky

30.07.2021 09:54:29 Naše mesto

Malé smetné koše na území mesta ničia vandali

V meste máme malé smetné koše, ktoré slúžia na zber pouličných smetí. Niektorí občania si ich však zamieňajú s kontajnerom ...

30.07.2021 07:47:41 Naše mesto

Opravujú schody pri Mestskom kultúrnom centre

Na schodoch pred Mestským kultúrnym centrom, v časti od knižnice po kaviareň, povypadával žulový schodový obklad. Mestské Technické služby schodisko ...

28.07.2021 10:13:17 Naše mesto

Očkujeme aj bez pozvánky: Kedy a kde?

VKOC Banská Bystrica (Komenského 12, bývalý Krajský súd) Piatok 30.7.2021 od 14:00 do 18:00 – vakcína Pfizer/BioNTech Piatok 30.7.2021 od 14:00 ...

28.07.2021 10:05:10 Naše mesto

Policajti v letných detských táboroch

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom realizovalo v detských letných táboroch rôzne preventívne aktivity zamerané na bezpečnosť počas ...

27.07.2021 11:55:15 Šport

Veľká cena Slovenska v karate pre žiarskych karatistov úspešná

Po dlhých 15 mesiacoch sa na území Slovenska konečne konala medzinárodná súťaž v karate. Veľká cena Slovenska je našou najväčšou ...

27.07.2021 08:34:03 Kultúra

Beer fest v sobotu 21. augusta

Obľúbený Beer fest sa bude konať v Parku Štefana Moysesa, pri ovocnom sade aj tohto roku, a to v sobotu ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne