Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 31.03.2023, meniny má Benjamín.   

Preskočiť navigáciu

Referendum 2023

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t. j. najneskôr 20. 01. 2023) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.


Hlasovanie voličov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov (nie ochorenie COVID-19) nemôžu v deň konania referenda dostaviť do volebnej miestnosti

Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov sám alebo prostredníctvom inej osoby mestský úrad alebo v deň konania referenda okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti a to do prenosnej volebnej schránky.

Túto požiadavku je možné nahlásiť telefonicky na mestský úrad, tel. č. 045/678 71 57 – Erika Rajčanová, v termíne do piatka 20. 01. 2023 do 15.00 hod.


Špeciálna okrsková volebná komisia (iba ochorenie COVID-19)

Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania oprávnených voličov v referende, ktoré sa vykoná 21. januára 2023 a na zisťovanie výsledkov tohto hlasovania podľa zákona č. 395/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 boli utvorené špeciálne volebné okrsky.

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať v referende, ktoré sa koná 21. januára 2023 podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorá má ku dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania referenda žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Z uvedeného vyplýva, že oprávnený volič môže podať žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľke špeciálnej okrskovej volebnej komisie mesta svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách mesta svojho trvalého pobytu.

Zapisovateľka špeciálnej okrskovej volebnej komisie – Ing. Terézia Ivanová, 0905 534 761.


Zoznam ulíc a okrskov

Na čítanie:


Delegovanie do okrskových volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za referendum v listinnej forme na Mestský úrad alebo elektronicky na e-mailovú adresu erika.rajcanova@ziar.sk, v termíne do štvrtka 24. novembra 2022 do 24:00 hod.


Elektronická adresa na doručovanie

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: erika.rajcanova@ziar.sk

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: erika.rajcanova@ziar.sk


Na čítanie: