Rekonštrukcia objektu Domu smútku - časť elektroinštalácia

Projekt Rekonštrukcia objektu Domu smútku - časť elektroinštalácia

Názov projektu: Rekonštrukcia objektu Domu smútku - časť elektroinštalácia
Program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
Fond: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Názov MAS: Občianske združenie Žiarska kotlina
Zameranie výzvy: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ, zastúpená miestnou akčnou skupinou Občianske združenie Žiarska kotlina vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Dotácia zo zdrojov EPFRV a ŠR: 10.832,04 Eur

Mesto Žiar nad Hronom získalo dotáciu vo výške 10.832,04 eur na rekonštrukciu objektu Domu smútku - časť elektroinštalácia.  Predmetom projektu je:

  • rekonštrukcia elektroinštalácie doplnením vývodov pre elektrokúrenie,
  • doplnenie osvetlenia vo vnútri objektu,
  • urobí sa revízia jestvujúcich obvodov, vrátane bleskozvodu,
  • napojí sa nový rozvádzač,
  • doplní sa istenie a osadia sa núdzové svietidlá na chóre a pri východe z objektu

Modernizácia elektroinštalácie prinesie vylepšenie v podobe bezpečnosti a efektívnosti prevádzky. Tento projekt je dôležitým krokom smerom k poskytovaniu lepších a komfortnejších služieb pre obyvateľov nášho mesta. Projekt rekonštrukcie Domu smútku má za cieľ poskytnúť dôstojný priestor pre pohrebné obrady a rodiny trúchliacich nad stratou svojich blízkych.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png