Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.10.2023, meniny má Arnold.   

Preskočiť navigáciu

Revitalizácia vnútroblokov CMZ v meste Žiar nad Hronom

Revitalizácia vnútroblokov CMZ v meste Žiar nad Hronom

Názov projektu: „Revitalizácia vnútroblokov CMZ v meste Žiar nad Hronom“
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dotácia zo zdrojov EÚ a ŠR: 539.818,30 eur
Spolufinancovanie mesta: 28 411,49 eur
Celkové náklady: 568 229,79 eur

Projekt „Revitalizácia vnútroblokov CMZ v meste Žiar nad Hronom“ sa zameriava na štyri vnútrobloky centrálnej mestskej zóny severne od Námestia Matice slovenskej a k nim priľahlé zelené plochy na ich prepájajúcej Moysesovej ulici. Revitalizovaných bude niekoľko čiastkových plôch na celkovej výmere dotknutého územia, ktorého celková plocha je 39 410 m2

V rámci stavebných prác sa na predmetnom území budú realizovať: 

  • výruby poškodených a zdravie a majetok ohrozujúcich drevín invazívneho druhu, 
  • opravy (ošetrenie) poškodených drevín, 
  • terénne úpravy súvisiace s vyspádovaním povrchov a prípravou na sadovnícke úpravy, 
  • likvidácia starých nepriepustných chodníkov a výmena za vodopriepustné (mlatové chodníky) v okolí pieskovísk, 
  • opravy vstupných chodníkov pri budovách vyspádovaním smerom do zelených plôch, 
  • osadenie mobiliáru (lavičky, smetné koše, infotabule),
  • výsadba zelene - od tráv, cez trvalkové záhony, kríky až po vysoké dreviny. 

Projekt svojou povahou prispeje k zlepšeniu, resp. zmierneniu dopadov klimatických zmien vo frekventovanej časti mesta, nakoľko predmetné vnútrobloky sú v najfrekventovanejšej mestskej zóne a priamo susedia s námestím. Prechod cez vnútrobloky je navrhnutý cez vodopriepustný chodník (mlatový chodník), ktorý bude plynulo napojený na mestský chodník a na mierne vyspádované asfaltové chodníky popri budovách vnútrobloku. Zároveň je zohľadnený výber správnej vegetácie, pričom je prihliadané na nezaťažovanie obyvateľstva alergénmi, na jednoduchú údržbu drevín a zabezpečenie biodiverzity prírodného prostredia. 

Cieľom realizácie projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov územia, zníženie hluku a prašnosti v oblasti, zlepšenie manažmentu dažďových vôd, zvýšenie biodiverzity a zmiernenie dopadov klimatických zmien v meste.