Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod vŕšky v Žiari nad Hronom

Revitalizácia vnútro blokových priestorov na sídlisku Pod vŕšky v Žiari nad Hronom

Názov projektu: Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod vŕšky v Žiari nad Hronom

Dotácia poskytnutá z Integrovaného regionálneho operačného programu: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostr. budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku vo výške: 475 000,00 €

Spolufinancovanie mesta: 25 000,00 €
Celkové náklady: 500 000,00 €

Cieľ projektu:

Cieľ projektu, ako už napovedá názov, je práve revitalizácia vnútro blokových priestorov na sídlisku Pod vŕšky v meste Žiar nad Hronom v súlade s aktivitou) relevantnej výzvy, ktorou je regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. A to je i zámerom nášho projektu. Revitalizovať tri susediace vnútro blokové priestory tak, aby sa podporili princípy environmentalizmus a ekológie s prihliadnutím na existujúce priestranstvo a jeho obyvateľov. Rozloha revitalizovanej plochy je spolu približne 14 650 m2. Občania sídliska budú mať nespochybniteľný benefit z regenerovanej sídliskovej plochy, čo prinesie i zlepšenie kvality života na danom mieste s dôrazom na životné prostredie. Samotné životné prostredie bude vhodne zrekultivované. Náš cieľ projektu úzko súvisí so špecifickým cieľom 4.3.1 investičnej priority 4.3. a teda prispeje k zlepšeniu environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Projekt prispieva ku globálnemu cieľu IROP-u, ktorým je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png