Riešenie migračných výziev v meste Žiar nad Hronom

Revitalizácia vnútroblokov CMZ v meste Žiar nad Hronom

Názov projektu: „Riešenie migračných výziev v meste Žiar nad Hronom“
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Prijímateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 9 – FAST CARE                                        
Špecifický cieľ: 9.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
Výška NFP: 283.400,00 eur
Obdobie realizácie: 03/2022 – 04/2023

Mesto Žiar nad Hronom sa zapojilo do výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108.

Mesto Žiar nad Hronom získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 283.400,00 eur.

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine mesto Žiar nad Hronom poskytlo pomoc a dočasné útočisko 109 osobám a vynaložilo výdavky pre zabezpečenie základných potrieb a  podpory osôb s dočasným útočiskom (základné potraviny, oblečenie, hygienické potreby, zdravotnícky materiál, poskytovanie dopravy, ubytovania atď.) 

Predmetom projektu je refundácia výdavkov, ktoré boli vynaložené mestom Žiar nad Hronom počas okamžitej pomoci a prijatia utečencov z Ukrajiny.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png