Dnes je 18.01.2021, meniny má Bohdana.   

Územné rozhodnutie: verejno-komunikačná sieť FTTH

Zverejnené: 04.02.2009 14:54:32 |   | vytlačiť
obr: Územné rozhodnutie: verejno-komunikačná sieť FTTH

MESTO ŽIAR NAD HRONOM

Ul. Š. Moysesa č.46, 965 19  Žiar nad Hronom

Stavebný úrad

 

ROZHODNUTIE

 

 

            Dňa 21.11.2008 podala spoločnosť Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ktorú na základe splnomocnenia zastupuje spoločnosť Telecomprojekt s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Verejná elektronicko – komunikačná sieť FTTH Žiar nad Hronom“, líniová stavba v katastrálnom území Žiar nad Hronom.

 

Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov príslušným stavebným úradom, prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdilo návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

rozhodnutie o umiestnení stavby

 

Verejná elektronicko – komunikačná sieť FTTH Žiar nad Hronom“

na  pozemku parcelné číslo: líniová stavba

v katastrálnom území: Žiar nad Hronom tak, ako je  zakreslené v situačnom výkrese  stavby, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

                       

I.    Pre umiestnenie a realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:

 

1.  Stavba bude umiestnená na území mesta Žiar nad Hronom, rozdelená do štyroch celkov:    - sídlisko Etapa – ulica SNP, Jilemnického, Bernolákova, Hurbanova, Svitavská, Vansovej, Rázusova, Tajovského, Novomeského, Chrásteka, Sládkovičova, Pártošovej

- sídlisko Stred – ulica Dr. Janského, M. R. Štefánika, Sládkovičova, J. Hollého, Námestie Matice Slovenskej, SNP. A. Dubčeka

- sídlisko Pod Vŕšky – ulica Pod Donátom, Štúrova, J. Kráľa, M. Benku, A. Štefanku

- sídlisko Centrum – ulica Hviezdoslavova

2.  Vedenie trás optických prenosových sietí je prispôsobené k vedeniu trás verejného osvetlenia a vedeniam miestnej telefónnej siete. Pre výstavbu navrhovaných optických trás sú navrhnuté ochranné plastové rúry bez kovových prvkov. Na začiatku a na konci trasy a v každom odbočnom bode na trase bude vybudovaná káblová šachta s káblovou rezervou.

3.  Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu vypracoval  Ing. Milan Kortiš, Telecomprojekt  spol. s r.o., Jozefa Hagaru 9, 930 13 Bratislava.Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia § 47 až 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a príslušné slovenské technické normy.

5.  Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.

6.  Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.

7.  Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ bude určený na základe výberového konania. Zhotoviteľ zabezpečí odborné vedenie stavby.

8.  V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a ich doplnení v znení neskorších predpisov.

9.  Pred realizáciou zemných prác vytýčiť a zamerať všetky inžinierske siete.

10.Pred zahájením realizácie stavby zosúladiť harmonogram prác s plánovanou    rekonštrukciou verejného osvetlenia Mestom Žiar nad Hronom

- požiadať Mesto Žiar nad Hronom o vydanie povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva v súlade s VZN Mesta Žiar nad Hronom č. 4/2007, rozkopávky realizovať v súlade s citovaným VZN

- v miestach križovania s miestnymi komunikáciami a medziblokovými komunikáciami použiť bezvýkopové metódy (pretláčanie, podvŕtanie)

- stavebník zabezpečí dopravné značenie súvisiace s vykonávaním prác

- dodržať normy a predpisy pre ukladanie káblov do výkopov, súbehy a križovania káblov a iných sietí

11. V rámci rozkopávkového povolenia v zmysle zákona č. 610/2003 Z. z.
vyriešiť zmluvne náhradu o použití nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta.

12. Pri realizácii stavby dodržať ochranné pásma jestvujúcich energetických zariadení   v zmysle platnej legislatívy.

13. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov (vodný zákon) a Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z.

- dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a ich doplnení v znení neskorších predpisov

- odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie alebo zhodnotenie pre potreby investora, resp. ponúknuť inému na zhodnotenie alebo využitie

- nevyužiteľné odpady z realizácie stavby preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke odpadu.

14. Dodržiavať ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších právnych predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.

- minimálne 30 dní pred realizáciou stavby požiadať Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žiar nad Hronom o povolenie na zvláštne užívanie cesty III/05075 a o určenie dočasného prenosného dopravného značenia na ceste III/05075

- vykopanú zeminu neuskladňovať na ceste III/05075 (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia)

- stavbu realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu  a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie

- práce v dotyku s cestou III/05075 nie je možné realizovať v zimnom období – od 31.10. do 15.04 príslušného kalendárneho roka.

15. V prípade obmedzenia cestnej premávky spracovať plán organizácie dopravy a návrh prenosného dopravného značenia  a tento predložiť okresnému dopravnému inšpektorátu na posúdenie.

16. Na predmetnom území vykonať archeologický výskum, nakoľko nie je možné vylúčiť

narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality, ktorý bude pozostávať z priebežného vykonávania archeologického výskumu – dozoru oprávnenou organizáciou zamestnávajúcou kvalifikovanú odborne spôsobilú osobu.

17. Stavebník požiada príslušné OST  o presné vytýčenie podzemných sietí v správe KR PZ Odbor telekomunikácií a informatiky.

18. Presnú trasu optickej siete uloženej do zeme v súbehu s cestou III/050075 upresniť miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC a.s. pracovisko Žiar nad Hronom (Kamody Jaroslav, č. t. +421918543605)

- uloženie optickej siete do zeme zrealizovať minimálne 2 m od hrany odvodňovacieho systému cesty III/050075 (za chodníkom), miesto označiť podľa STN

- vykopaný materiál vyvážať na určenú skládku, nenechávať ho v priestore odvodňovacieho systému cesty ani na ceste

- križovanie cesty III/050075 realizovať pretláčaním oceľovej chráničky

- štartovacia a cieľová jama bude vykopaná minimálne 2 m od vonkajšej hrany odvodňovacieho systému cesty III/050075 v hĺbke minimálne 1,2 m od nivelety vozovky cesty

- štartovacie jamy budú po vykonaní pretlaku zasypané a upravené do náležitého stavu

- stavebné práce realizovať prostredníctvom odbornej firmy

- pred začatím prác osadiť dopravné značenie určené Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom

- stavbu zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie

- začatie prác nahlásiť minimálne 5 dní pred plánovaným začatím stavby a začatie schváliť zodpovedným zástupcom BBRSC a.s., pracovisko Žiar nad Hronom

- v prípade vzniku poruchy na pozemnej komunikácii a nebezpečenstva všeobecného ohrozenia v dôsledku realizácie stavebných prác, nahlásiť túto skutočnosť bezodkladne cestnému správnemu orgánu a správcovi cesty

- dodržiavať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách

- pretláčanie oceľovej chráničky realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu – Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom.

19. Rešpektovať ochranné pásma existujúcich vodohospodárskych vedení v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z., STN 73 6005 a ostatnými súvisiacimi STN

- práce v ochrannom pásme vodohospodárskych vedení vykonávať pod dozorom StVPS a.s., závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom.

20. Trasu pre navrhovanú komunikačnú sieť situovať min. 0,70 m od stien potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

- v miestach križovania HDPE rúry s potrubím vodovodu tieto uložiť do chráničiek

- v prípadoch tesných súbehov vytýčiť vytýčiť trasu verejného vodovodu a kanalizácie priamo v teréne

- pred zásypom rýh s HDPE rúrami odsúhlasiť dodržanie podmienok so zástupcom prevádzky vodovodov Žiar nad Hronom a výsledok zaznamenať v denníku stavby.

21. Práce realizované v súbehu alebo pri križovaní sietí Digi Slovakia s.r.o. realizovať  za prítomnosti pracovníkov Digi Slovakia s.r.o.

- začatie výkopových prác oznámiť v miestnej pobočke Digi Slovakia s.r.o. – na Ul. M Chrásteka č. 19 Žiar nad Hronom.

22. Pred realizáciou stavby zabezpečiť presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré na základe objednávky zabezpečí majster údržby PS p. Švarc, č. t. 0905 817 749

- dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu podľa zákona č. 656/2004 Z. z., § 56 a § 57,  Pri zemných prácach dodržať krytie plynárenského zariadenia (najväčšie a najmenšie dovolené krytie plynovodu) podľa STN 38 6410, STN 38 6413, STN 38 6415

- ochranné pásmo pre dotknutý VTL plynovod je 4 m na každú stranu od osi plynovodu, v tomto pásme nie je možné vykonávať žiadne nebezpečné činnosti )zemné práce, sondy, vrty..) bez písomného súhlasu prevádzkovateľa a bez dohľadu povereného pracovníka

- akékoľvek zemné práce realizované v ochrannom pásme VTL plynovodu môžu byť  vykonávané len na základe „Povolenia na činnosť v ochrannom pásme VTL plynovodu“, ktoré vystaví na základe žiadosti technik TC Prievidza

- pracovníci, ktorí budú vykonávať práce v ochrannom pásme VTL plynovodu musia byť preukázateľne preškolení z BOZP a PO bezpečnostným technikom SPP a použiť ochranné a pracovné pomôcky do prostredia ZÓNA 2

- v ochrannom pásme VTL plynovodu platí zákaz budovania skládok a zariadení staveniska

- zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od osi plynovodov a prípojok, aby nedošlo k ich poškodeniu

- pri križovaní, obnažení, pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádza VTL plynovod, STL plynovod a NTL plynovod, prizvať pracovníka TC Prievidza alebo PS Žiar nad Hronom ku kontrole prác pred zakrytím, či nedošlo k ich poškodeniu, kontroly zaznamenať do stavebného denníka. Záznam o kontrole musí obsahovať presnú lokalizáciu miesta križovania, počet odkontrolovaných križovaní a zvislú vzdialenosť pri križovaní

- v prípade zakrytia zariadení SPP – Distribúcia a.s., pred vykonaním kontroly je stavebník povinný na požiadanie pracovníka SPP (TC, PS) na vlastné náklady opätovne odokryť predmetné časti plynovodov a prípojok

- v prípade poškodenia izolácie alebo poruchy na zariadeniach SPP – Distribúcia a.s., ktoré vznikli z titulu vykonávaných stavebných prác, budú tieto na základe objednávky na náklady stavebníka odstránené pracovníkmi SPP . Distribúcia a.s., LC Prievidza

- križovanie a súbeh riešiť podľa ustanovení STN 38 6410, STN 73 6005, pri ich nedodržaní nebude zo strany SPP – Distribúcia poskytnuté kladné porealizačné vyjadrenie a SPP – Distribúcia a.s. si bude od stavebníka nárokovať prekládku zariadenia na jeho náklady.

23. Na stavbou dotknuté pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu po realizácii stavby zriadiť vecné bremeno a to za náhradu v zmysle znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena.

24. V zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie nevyžaduje.

25. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Po ukončení stavebných prác v súlade s § 79 stavebného zákona stavebník podá stavebnému úradu  návrh na kolaudáciu stavby.

26. Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.      

 

II.   Námietky účastníkov konania neboli podané

Odôvodnenie

 

            Dňa 21.11.2008 podala spoločnosť Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ktorú na základe splnomocnenia zastupuje spoločnosť Telecomprojekt s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Verejná elektronicko – komunikačná sieť FTTH Žiar nad Hronom“, líniová stavba v katastrálnom území Žiar nad Hronom.

                        Začatie konania bolo v zmysle § 36 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou oznámením číslo 4771/2008 zo dňa 26.11.2008, vyvesené dňa 27.11.2008, zvesené dňa 12.12.2008 a súčasne bolo nariadené na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.12.2008.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie nie je v rozpore so zásadami územného plánovania v obci, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, že týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie neohrozuje. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých orgánov nie sú negatívne, preto stavený úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

K umiestneniu stavby a k projektovej dokumentácii sa vyjadrili: Obvodný úrad životného prstredia v Banskej Štiavnici, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Obvodný lesný úrad v Žarnovici, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žiar nad Hronom, Obvodný úrad v Žiari nad Hronom odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Žiar nad Hronom, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Odbor telekomunikácií a informatiky Banská Bystrica, Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Slovenský pozemkový fond Bratislava Regionálny odbor Žiar nad Hronom, Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. Banská Bystrica, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Žiar nad Hronom,   Slovenský vodohospodársky podnik štátny podnik Banská Bystrica, Ministerstvo obrany SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Banská Bystrica, Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r.o. Žiar nad Hronom, UPC Broadband Slovakia s.r.o. Bratislava, T Mobile a.s. Bratislava, Sitel s.r.o. Košice, Digi Slovakia s.r.o. Bratislava, Dalkia Žiar nad Hronom s.r.o. Žiar nad Hronom, SPP – Distribúcia a.s. Prievidza, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom.  

Navrhovatelia uhradili za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav vo výške  500,- Sk.

 

 

Poučenie

 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad – Mesto Žiar nad Hronom.

            Po vyčerpaní opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Ivan Černaj  

                                                                                                           primátor                                                                                                                                                                     


Novinky

15.01.2021 08:31:56 Naše mesto

Pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu budú pošty nasledujúce dva víkendy zatvorené

V dôsledku nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku a vzhľadom na neustále rastúci počet obmedzení prevádzok pôšt z dôvodov, že ...

12.01.2021 11:00:58 Naše mesto

Aj tohto roku budeme zbierať živé vianočné stromčeky

Podľa platného VZN č. 2/2017 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad ...

11.01.2021 13:45:22 Naše mesto

Sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky

Sčítanie obyvateľov SR bude prebiehať do 15. februára 2021 do 31. marca 2021. V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami je výnimočné ...

11.01.2021 11:22:32 Naše mesto

Opatrenia na úsekov dokladov a evidencii vozidiel

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie ministerstvo vnútra upravilo úradné hodiny a možnosti vybavovania agendy na všetkých klientskych centrách, okresných úradoch, ...

11.01.2021 08:19:52 Naše mesto

V žiarskej nemocnici boli zaočkovaní prví zamestnanci

Sieť nemocníc Svet zdravia v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva sa v týchto dňoch aktívne zapojila do národného očkovacieho plánu v ...

04.01.2021 12:00:04 Naše mesto

Ochladenie a sneženie aj v nižších oblastiach

Vstúpili sme do nového roku 2021, keď začal plynúť druhý zimný mesiac. Prvý zimný mesiac december 2020, okrem temných dní ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne
 Sčítanie obyvateľov 2021