V meste sa osadí ďalších desať košov na cigaretové ohorky

08.06.2023 10:06:11
V meste sa osadí ďalších desať košov na cigaretové ohorky

V roku 2021 začala žiarska samospráva realizovať pilotný projekt, kedy na území mesta umiestnila prvých desať košov na cigaretové ohorky, ktoré sa neskôr stali predmetom ďalšieho zhodnotenia. Žiar si tiež pripísal ďalšie prvenstvo, keď sa v októbri minulého roka zmesou vyrobenou z cigaretových ohorkov asfaltovala prvá cesta na Slovensku, a to v Parku Š. Moysesa. 

Sme radi, že sa koše na cigaretové ohorky v našom meste využívajú. Prax nám však ukázala aj určité nedostatky, ktoré s výrobcom a dodávateľom košov, spoločnosťou Ecobutt, plánujeme odstrániť a ešte viac tak uľahčiť následný zber. Veríme, že nádoby budú ešte viac využívané a budú naďalej plniť svoj účel,“ informuje Ivana Martincová z Odboru životného prostredia MsÚ a konkretizuje, čo je na košoch potrebné inovovať: „Konkrétne ide o plochu na odhadzovanie cigaretových ohorkov. A keďže sme si všetko odsledovali priamo v praxi, spoločne s výrobcom sme sa zhodli na tom, že koše je potrebné vylepšiť.

Odšpakujme si Žiar

Do ulíc Žiaru by malo pribudnúť ďalších desať kusov už vylepšených košov na cigaretové ohorky. V súčasnosti sa vyhodnocuje, kde všade by nové koše mali byť umiestnené. Okrem toho, spoločnosť Ecobutt chce do projektu zahrnúť aj tretiu stranu, konkrétne výrobcov cigariet, ktorí sa budú spolupodieľať na iniciatíve tzv. odšpakovania mesta. „Našim zámerom je rozšíriť sieť košov tak, aby sme pokryli aj miesta, ktoré sme posledné obdobie monitorovali. Ozývajú sa nám tiež subjekty a spoločnosti, ktoré majú požiadavku o umiestnenie takéhoto koša. Mesto však prioritne zabezpečuje osadenie týchto košov na verejných priestranstvách,“ približuje ďalej Ivana Martincová s tým, že súkromné spoločnosti môžu s požiadavkou umiestnenia košov na ohorky osloviť priamo spoločnosť Eccobutt. 

Na území mesta je okrem košov na ohorky umiestnených niekoľko desiatok bežných košov na odpadky, ktoré sú vybavené plochou na zahasínanie cigariet. Takže aj tie môžu občania využiť na odhodenie ohorkov. Napriek tomu, stále je na cestách, chodníkoch, pri zberných nádobách či v zeleni odhodených množstvo ohorkov. „Veríme, že doplnením košov podporíme čistotu v meste a budeme tak predchádzať znečisteniu prostredia,“ dodáva Ivana Martincová. 

Za zberom cigaretových ohorkov a následne ich ďalším spracovaním je iniciatíva mladého žiarskeho podnikateľa, Huga Repáňa, ktorý so svojou myšlienkou oslovil mesto. „Vieme, že cigaretové ohorky sú pri rozklade škodlivé pre životné prostredie, keďže obsahujú veľké množstvo toxických látok. Preto sme uvítali možnosť, že ohorky z cigariet budú po zbere predmetom ďalšieho spracovania a stanú sa tak druhotnou surovinou pre výrobu napríklad asfaltov do ciest a chodníkov. Tento odpad tak neskončí na skládke odpadov, ale bude druhotnou surovinou pri výrobe materiálov, ktoré sú následne ďalej využívané,“ uzatvára Ivana Martincová. Zber cigaretových ohorkov robí akciová spoločnosť Technických služieb a následne sa odpad odovzdávať recyklátorovi na spracovanie.