Dnes je 25.05.2019, meniny má Urban.   

Preskočiť navigáciu

Voľné pracovné miesta

Výberové konanie: projektový manažér

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

projektový manažér

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - technického smeru
 • predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Iné kritéria a požiadavky:

 • minimálna prax 5 rokov
 • prax na pozícii projektového manažéra výhodou,
 • dobré komunikačné, organizačné schopnosti, samostatnosť,
 • zodpovednosť, flexibilita, rozhodnosť, odolnosť voči stresu,
 • ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet),
 • vodičský preukaz skupiny B.

 K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

 • prihlášku do výberového konania,
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • fotokópia dokladu o najvyššom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Ponúkaný plat:  v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Prihlášku s požadovanými dokladmi  do výberového konania doručte so spätnou adresou uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo osobne) najneskôr do 30.05.2019 na adresu:

Mestský úrad
Ul. Š. Moysesa č .46
965 19 Žiar nad Hronom

s označením "projektový manažér - výberové konanie“ - neotvárať. Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania.


Voľné pracovné miesto: učiteľ/učiteľka pre sekundárne vzdelávanie (anglický jazyk)

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom ponúka jedno voľné pracovné miesto na pozíciu

učiteľ/učiteľka pre sekundárne vzdelávanie (učiteľ pre 5. – 9. ročník ZŠ)

aprobácia: anglický jazyk

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania:

VŠ vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadovaný odbor vzdelania pri VŠ vzdelaní druhého stupňa: v študijnom odbore učiteľstvo pre 5. - 9. ročník základnej školy

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • výpis z registra trestov.

Podmienky zamestnávania: voľné pracovné miesto od septembra 2019

Miesto pracoviska: Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Baranová, riaditeľka školy, tel. 045/678 89 21

Písomné žiadosti zasielajte do 30.06. 2019 na adresu:

Pracovný pohovor sa uskutoční v Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom 02.07.2019 o 8.00 h v kancelárii riaditeľky školy.