Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 30.07.2021, meniny má Libuša.   

Preskočiť navigáciu

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesto: riaditeľ/ka zariadenia pre seniorov

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46 v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

riaditeľ/ka zariadenia pre seniorov

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Iné kritéria a požiadavky:

 • dobré komunikačné, organizačné a manažérske schopnosti na riadenie tímu ľudí,
 • skúsenosti v riadení neziskovej organizácie - vítané
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • ovládanie práce s PC
 • prax v riadiacej funkcii minimálne 5 rokov
 • vodičský preukaz - vítaný

K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

 • prihlášku do výberového konania
 • profesijný životopis a motivačný list
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – zdravotný preukaz
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov)

Ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte so spätnou adresou uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo osobne) najneskôr do 11.08.2021 na adresu:

Mestský úrad
Ul. Š. Moysesa č .46
965 19 Žiar nad Hronom

s označením „ZpS - výberové konanie“- neotvárať.

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.


Voľné pracovné miesto: učiteľ/ka anglického jazyka pre primárne vzdelávanie (učiteľ pre 1. – 4. ročník ZŠ)

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom ponúka 1 voľné pracovné miesto na pozíciu

učiteľ/ka anglického jazyka pre primárne vzdelávanie (učiteľ pre 1. – 4. ročník ZŠ)

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania:

VŠ vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadovaný odbor vzdelania pri VŠ vzdelaní druhého stupňa: v študijnom odbore učiteľstvo pre 1.– 4. ročník základnej školy

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • výpis z registra trestov.

Podmienky zamestnávania: voľné pracovné miesto od septembra 2021 

Miesto pracoviska: Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Baranová, riaditeľka školy, tel. 045/678 89 21

Písomné žiadosti zasielajte do 31.07.2021 na adresu:

 1. e-mail: zsstefanikazh@centrum.sk
 2. Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom

Pracovný pohovor sa uskutoční v Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom 05.08.2021 v kancelárii riaditeľky školy. Čas pohovoru oznámime záujemcom prostredníctvom mailového kontaktu.


Voľné pracovné miesta do zariadenia pre seniorov

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46, informuje o začatí prijímania žiadostí do zamestnania do neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o., ktorá bude zriaďovateľom a prevádzkovateľom budúceho zariadenia pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI, na nasledovné pozície:

Ekonóm 

 • úplné stredné vzdelanie s maturitou ekonomického smeru
 • prax v podvojnom účtovníctve, personalistika, mzdy
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Cygnus)
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti
 • vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

Zamestnanec prevádzkovo-administratívneho úseku

 • úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Cygnus)
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti
 • vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
 • zdravotný preukaz – práca s potravinami

Upratovačka/výdaj stravy

 • základné vzdelanie
 • zdravotný preukaz – práca s potravinami
 • pozitívny a proaktívny prístup k zverenej práci, k seniorom

Údržbár/vodič

 • stredné vzdelanie
 • prax v odbore (vítané sú certifikáty pre prácu správcu technických zariadení)
 • vodičské oprávnenie skupiny B podmienkou
 • ochota pracovať v dvojzmennej prevádzke a cez víkendy, sviatky
 • základné ovládanie práce s PC
 • zdravotný preukaz – práca s potravinami

Recepčný

 • stredné odborné vzdelanie
 • pokles vykonávať zárobkovú činnosť, t. j. mať priznaný invalidný dôchodok – vítané

Zamestnanec zdravotno-opatrovateľského úseku

 • úplné stredné vzdelanie so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • prax zdravotnej sestry – vítaná
 • manažérske zručnosti
 • pozitívny a proaktívny prístup k seniorom
 • práca s PC ovládanie práce s PC (Word, Excel, Cygnus)
 • vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
 • zdravotný preukaz – práca s potravinami

Opatrovateľ/-ka

 • úplné stredné vzdelanie, alebo akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín
 • prax v odbore – vítaná
 • ochota pracovať v trojzmennej prevádzke
 • práca s PC (Word, Excel, Cygnus)
 • zdravotný preukaz – práca s potravinami
 • vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

Sociálny zamestnanec

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním sociálna práca
 • prax v odbore – vítaná
 • pozitívny a proaktívny prístup s seniorom
 • práca s PC (Word, Excel, Cygnus)
 • zdravotný preukaz – práca s potravinami
 • vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

Rehabilitačný zamestnanec – fyzioterapeut

 • úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie v odbore
 • prax v odbore – vítaná
 • práca s PC (Word, Excel, Cygnus)
 • zdravotný preukaz – práca s potravinami
 • vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

Všetci uchádzači o zamestnanie musia spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme ako aj predpoklady uvedené v Zákone č. 448/2008 Z. z. zákon o sociálnych službách.

Pracovné podmienky                                      

 • pracovný pomer na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú
 • nástup do práce: predpoklad v mesiaci november 2021

Ponúkaný plat: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Vo svojej žiadosti o prijatie do zamestnania jednoznačne určite, o ktorú konkrétnu pozíciu/pozície máte záujem. Obálku označte výrazom „DOMOV PRI KAŠTIELI“.

Žiadosti doručte na adresu: Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.

Uzávierka prijímania žiadostí je 31.8.2021.

Termín osobného pohovoru bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, písomne, resp. telefonicky oznámený.


Mesto Žiar nad Hronom hľadá opatrovateľky a opatrovateľov

Máte opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín, organizovaný akreditovaným subjektom, alebo máte stredné zdravotné vzdelanie? Máte skúsenosti a prax v opatrovateľstve? Viete si predstaviť spoluprácu so stabilným a serióznym zamestnávateľom? Máte pocit, že je vaša rodina samostatná a nebude im vaša prítomnosť chýbať? Ak ste si na všetky vyššie uvedené otázky odpovedali kladne, hľadáme práve vás!

Mesto Žiar nad Hronom hľadá opatrovateľky/opatrovateľov nielen v dôchodkovom veku, príp. SZČO, do sociálnej služby terénna opatrovateľská služba, ktorí sú ochotní s nami spolupracovať a mali by záujem venovať časť svojho času tým, ktorí potrebujú našu – vašu pomoc. Druh pracovného pomeru: dohoda, príp. pracovný pomer na kratší pracovný čas.

Kontakt: MsÚ, Ul. Š. Moysesa č. 46 Žiar nad Hronom, Veronika Páchniková – koordinátorka opatrovateľskej služby. Tel.: 0915 912 940, e-mail: veronika.pachnikova@ziar.sk.