Dnes je 18.07.2018, meniny má Kamila.   

Preskočiť navigáciu

Voľné pracovné miesta

Výberové konanie: právnik/právnička

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

právnik/právnička

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - právnické vzdelanie
 • predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Iné kritéria a požiadavky:

 • dobré komunikačné, organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • ovládanie práce s PC
 • 5 rokov praxe v advokátskej kancelárii     

K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

 • prihlášku do výberového konania
 • profesijný životopis a motivačný list
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Náplň práce:

 • všeobecná agenda
 • mestská agenda
 • vymáhanie pohľadávok
 • poradenská a konzultačná činnosť
 • agenda obchodných spoločností
 • bytová agenda

Ponúkaný plat:

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte so spätnou adresou uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo osobne) najneskôr do 17.07.2018 na adresu:

Mestský úrad
Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom

s označením „právnik - výberové konanie“- neotvárať.

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.