Dnes je 21.06.2018, meniny má Alojz.   

Preskočiť navigáciu

Voľné pracovné miesta

Výberové konanie: učiteľka / učiteľ pre sekundárne vzdelávanie (MAT - ANJ)

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom ponúka 1 voľné pracovné miesto na pozíciu

učiteľka (učiteľ) pre sekundárne vzdelávanie (učiteľ pre 5. – 9. ročník ZŠ)

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania:

VŠ vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadovaný odbor vzdelania pri VŠ vzdelaní druhého stupňa: v študijnom odbore učiteľstvo pre 5.– 9. ročník základnej školy, aprobácia MAT – ANJ, prípadne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa + štátna jazyková skúška.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • výpis z registra trestov.

Pohovor sa bude konať: 15.06.2018 o 9.00 h.

Nástup do zamestnania: 27.08. 2018

Miesto pracoviska: Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Baranová, riaditeľka školy, tel. 045/678 89 21

Písomné žiadosti zasielajte do 08.06.2018 na adresu:


Výberové konanie: učiteľka / učiteľ pre sekundárne vzdelávanie (FYZ - INF)

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom ponúka 1 voľné pracovné miesto na pozíciu

učiteľka (učiteľ) pre sekundárne vzdelávanie (učiteľ pre 5. – 9. ročník ZŠ)

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania:

VŠ vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadovaný odbor vzdelania pri VŠ vzdelaní druhého stupňa: v študijnom odbore učiteľstvo pre 5.– 9. ročník základnej školy, aprobácia FYZ – INF, prípadne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa + štátna jazyková skúška.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • výpis z registra trestov.

Pohovor sa bude konať: 15.06.2018 o 9.00 h.

Nástup do zamestnania: 27.08.2018

Miesto pracoviska: Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Baranová, riaditeľka školy, tel. 045/678 89 21

Písomné žiadosti zasielajte do 08.06.2018 na adresu:


Výberové konanie: riaditeľ / riaditeľka Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej-Parákovej, Jilemnického ul. 2, Žiar nad Hronom

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

riaditeľ / riaditeľka

Základnej umeleckej školy Zity Strnadovej-Parákovej, Jilemnického ul. 2, Žiar nad Hronom

Kvalifikačné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom MŠVVaŠ SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, rezortných predpisov a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • znalosť práce s PC.

K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

 • písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle  § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej, Jilemnického ul. č. 2, Žiar nad Hronom - neotvárať“ je potrebné zaslať poštou,  alebo osobne doručiť najneskôr do 06.06.2018 na adresu:

Mestský úrad
personálne oddelenie
Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú  požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.