Vzdelávaním k modernej európskej samospráve


Sociálna implementačná agentúra - logo             OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia - logo                Európsky sociálny fond - logo

                 www.sia.gov.sk                     www.esf.gov.sk

               "Priestor na vašu príležitosť."

Názov projektu: Vzdelávaním k modernej európskej samospráve
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Schválený NFP: 115.572,92 €
Spolufinancovanie mesta: 6.082,79 €
Termín ukončenia projektu: 03/2010

Aktuálny stav: projekt je dokončenýMesto Žiar nad Hronom úspešne zrealizovalo projekt určený na vzdelávanie zamestnancov mesta Žiar nad Hronom. Projekt s názvom „Vzdelávaním k modernej európskej samospráve" bol schválený v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.


Celková výška poskytnutých prostriedkov na projekt bola 120 075,77 €.


Súčasťou vzdelávania boli nasledovné aktivity:

  1. Zručnosti v práci s výpočtovou technikou so získaním certifikátu ECDL.
  2.  Kurz anglického jazyka pre zamestnancov verejnej správy.


Cieľom vzdelávania bolo získanie vedomostí a zručností vo využívaní výpočtovej techniky a v anglickom jazyku. Na vzdelávaní v oblasti výpočtovej techniky sa zúčastnilo 75 zamestnancov a kurzu anglického jazyka 37 zamestnancov. Po ukončení každého typu vzdelávania dostal každý zamestnanec certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu.

„Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia."

Fotogaléria k projektu:

Projekt zdelávaním k modernej európskej samospráve: počítačový kurz 2009    Projekt zdelávaním k modernej európskej samospráve: angilcký jazyk 2009/2010    Projekt zdelávaním k modernej európskej samospráve: angilcký jazyk 2009/2010


Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png