Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 24.05.2022, meniny má Ela.   

Z aprílového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zverejnené: 28.04.2022 09:05:14 |   | vytlačiť
obr: Z aprílového zasadnutia mestského zastupiteľstva

V stredu 27. apríla sa uskutočnilo 3. zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku. Zúčastnilo sa ho 18 poslancov. Okrem iného, schvaľovali aj záverečný účet mesta za rok 2021.

Informáciu o záverečnom účte predniesol hlavný ekonóm mesta, Martin Majerník. Ako informoval, bežný rozpočet mesta skončil s prebytkom vo výške 1 318 796,23 eur. Prebytok vznikol rozdielom bežných príjmov v sume 18 236.822,08 eur a bežných výdavkov, ktoré boli v celkovej sume 16 918 025,85 eur. Kapitálový rozpočet mesta skončil v schodku vo výške 1 151 764,96 eur, keďže kapitálové príjmy boli v sume 727 384,27 eur a na druhej strane, kapitálové výdavky boli v sume 1 879 149,23 eur. „Výšku schodku kapitálového rozpočtu ovplyvnili hlavne investičné akcie ako rekonštrukcia mestskej krytej plavárne a rekonštrukcia budovy zariadenia sociálnych služieb Domov pri kaštieli,“ konštatoval Martin Majerník s tým, že schodok kapitálového rozpočtu bol financovaný z prebytku bežného rozpočtu a z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z prostriedkov štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové finančné operácie, ktoré boli vo výške 765 068,24 eur a výdavkové finančné operácie, ktoré boli vo výške 553 530,52 eur. Ako ďalej hlavný ekonóm mesta uviedol, v minulom roku sa na verejnú zeleň z rozpočtu mesta vynaložilo 503 000 eur, na údržbu chodníkov a ciest a miestnych komunikácií 402 000 eur, na verejné osvetlenie 149 000 eur, na zimnú údržbu, ktorá sa preklenuje v rámci roka, je v mestskom rozpočte vyčlenených 90 000 eur. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu bolo bez výhrad a súhlasila s jeho celoročným hospodárením bez výhrad. „Mesto je v dobrej finančnej disciplíne, a to aj v porovnaní s inými mestami,“ uviedla počas rokovania hlavná kontrolórka mesta Eva Vincentová. Poslanci tak odsúhlasili tvorbu rezervného fondu mesta vo výške 376 704,48 eur a tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške 68 047,40 eur.

Ďalším bodom rokovania bolo schválenie druhej zmeny rozpočtu, ktorá predstavuje zvýšenie celkového rozpočtu mesta o sumu 882 940 eur, tak na strane príjmov ako aj výdavkov. V rámci tohto bodu sa schválilo aj použitie rezervného fondu mesta na finančné krytie kapitálových výdavkov v sume 361 510 eur a dotácia z rozpočtu mesta vo výške 200 000 eur pre Technické služby, spol. s r. o. na financovanie rekonštrukcie mestskej krytej plavárne v tomto roku. 

V časti kapitálových výdavkov sa v podprograme Verejná zeleň a verejné priestranstvá zvýšili rozpočtové prostriedky o sumu 134 710 eur na rekonštrukciu záhrady pri Domove pri kaštieli. „Rozpočet záhrady bol na základe projektovej dokumentácie a cenových ponúk technických služieb v roku 2020 nacenený na 78 030,15 eur. Vzhľadom na vzniknutú situáciu pri výstavbe domu seniorov bolo potrebné, okrem iného, doriešiť výškové pomery v predmetnom území a zabezpečiť prepojenie budovy cez rampu pre imobilných s navrhovanou záhradou. Z uvedeného dôvodu vznikla potreba vybudovania oporného múru z lego kociek. Na základe inžinierskogeologického prieskumu a následného statického posudku bola potrebná ďalšia zmena projektovej dokumentácie, kde bolo múr potrebné osadiť hlbšie do zeme, odvodniť a ukotviť geo-mrežou. Verejným obstarávaním sme vysúťažili na realizáciu spoločnosť VOMA – SK za konečnú cenu 73 077,46 eur. Po uvedených zmenách bolo nevyhnutné urobiť dodatok k zmluve na práce naviac vo výške 9 240,01 eur,“ uviedol pred poslancami hlavný ekonóm mesta s tým, že je nevyhnutná aj oprava spodného kamenného múru, ktorá nebola riešená v projektovej dokumentácii. Toto bolo verejne obstarané za cenu 12 147,50 eur. Aktuálna cena spolu je tak 201 304,35 eur.

Správu o činnosti mestskej polície predniesol náčelník Róbert Šiška. Ako informoval, MsP mala k 1. januáru minulého roka 21 príslušníkov a v priebehu roka nedošlo k žiadnym personálnym zmenám. Z uvedenej správy sa tiež poslanci dozvedeli o tom, koľko bolo na mestskej polícii zaznamenaných oznámení a podnetov či koľko priestupkov príslušníci zaznamenali vlastnou činnosťou a koľko bolo nahlásených občanmi. „Príslušníci mestskej polície v roku 2021 vlastnou činnosťou zistili 644 priestupkov a občanmi bolo nahlásených a riešených 522 priestupkov,“ píše sa, okrem iného, v správe, ktorú vypracoval náčelník Róbert Šiška a ako na záver uviedol: „Snažíme sa, aby bol u našich príslušníkov proaktívny prístup k riešeniu problémov a aby boli verejnosťou viac pozitívne vnímaní. Treba si však uvedomiť, že často je pomoc mestského policajta spojená s tým, že individuálne trestáme jednotlivé fyzické osoby v prospech celej komunity. Príkladom je odstavené auto na chodníku, ktoré musia chodci obchádzať po vozovke, kde ich ohrozujú vozidlá. Mestský policajt tam príde a dá pokutu, čo je správne, pretože to robí preto, aby pomohol chodcom. Trestáme jednotlivca v prospech väčšej spoločnosti v záujme verejného poriadku.“ 

O sociálnych projektoch mesta informovala Monika Němcová z Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ. Ako uviedla, k činnosti odboru už viac ako 15 rokov patrí aj poskytovanie a zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb, administrácia a zabezpečovanie realizácie tzv. sociálnych projektov rôzneho typu, zameraných na zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu všetkých občanov mesta k už spomínaným poskytovaným sociálnym službám, zvýšenie kvality výkonu sociálnej práce a jej podporných aktivít terénnou a ambulantnou formou. V súčasnosti je mesto zapojené do dvoch národných projektov, a to Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce a Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Od decembra minulého roku sa tiež realizuje dopytovo orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste. Odbor OSoO zároveň administratívne podporuje mestskú políciu vo výkone hlavných i vedľajších aktivít a spracovávaní výstupov ďalšieho dopytovo-orientovaného projektu, a to Miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorý je už štvrtým projektom tohto typu u nás. Do jeho realizácie sa mesto zapojilo v júli 2021. 

Poslanci schválili aj Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa alebo žiaka školského zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V doterajšom VZN sa určovala výška finančných prostriedkov nielen pre právne subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale aj v pôsobnosti štátom uznanej cirkvi. Táto problematika sa už nerieši prostredníctvom VZN. 

Na ďalšie štyri roky zvolili prísediacich na súde

Okresný súd v Žiari nad Hronom požiadal mesto o zvolenie prísediacich na súde na volebné obdobie od 1. apríla 2022 do 31. marca 2026, keďže uplynie volebné obdobie prísediacich zvolených na štvorročné obdobie v predošlej voľbe. Navrhovaní prísediaci vykonávajú funkciu prísediacich aj v súčasnom volebnom období. Okresný súd neuviedol žiadne výhrady voči ich práci a ani nepodal návrh na ich zmenu. Zvolenie prísediacich na nasledujúce volebné obdobie je nevyhnutnou podmienkou pre plynulý výkon súdnictva a zabezpečenie rozhodovania v senátnych veciach. Poslanci tak schválili tieto osoby – Mgr. Martina Klacek, Mgr. Jozef Kováč a Ľuboš Filipčík. 

(li)

 


Novinky

24.05.2022 07:58:54 Šport

Stolný tenis: Linda Majerčíková víťazkou Slovenského pohára U21

V sobotu 14. mája a v nedeľu 15. mája sa v Bratislave konali Majstrovstvá SR v kategórii dorastu v stolnom ...

23.05.2022 11:02:44 Naše mesto

CONTERA postaví nový logistický park v Žiari nad Hronom

Developerská spoločnost CONTERA vybuduje nový logistický park v Žiari nad Hronom na strednom Slovensku. Hlavným nájomcom bude veľkoobchod s elektronikou ...

19.05.2022 08:25:47 Naše mesto

Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť žiarskej nemocnice získala ocenenie Biele srdce

Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom Eva Valentová získala ocenenie Biele srdce. Ocenenie každoročne udeľuje Slovenská ...

13.05.2022 09:30:42 Naše mesto

Odkrývame históriu mesta: Terénne nálezy II.

Vráťme sa k podstate veci, k nálezu. Dávno, veľmi dávno, ležala pomerne významná osada na významnom mieste, ktoré jej do ...

12.05.2022 09:25:42 Naše mesto

Moja cesta do školy

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestskou políciou Žiar nad Hronom a Regionálnym úradom verejného ...

11.05.2022 11:00:02 Naše mesto

V Žiari nad Hronom vznikne ekologický kemping nielen pre vodákov 

Využiť potenciál, ktorý ponúka vodácke splavovanie rieky Hron a atraktívne zrúcaniny Hradu Šášov, chce mesto Žiar nad Hronom vybudovaním moderného ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Pomoc Ukrajine
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne