Dnes je 24.01.2021, meniny má Timotej.   

Z decembrového mestského zastupiteľstva

Zverejnené: 22.12.2009 12:54:42 |   | vytlačiť
obr: Z decembrového mestského zastupiteľstva

Posledné tohtoročné mestské zastupiteľstvo sa konalo vo štvrtok 17. decembra. Na šiestom riadnom zasadnutí sa okrem niekoľkých schválených VZN prijalo aj rozpočtové opatrenie na rok 2010 vo výške 14 290 286 eur. Decembrového zastupiteľstva sa zúčastnilo 17 poslancov.Ako povedal v úvode zastupiteľstva primátor Ivan Černaj, decembrové zastupiteľstvo malo bohatý program, ale bolo tiež výnimočné a slávnostné. V jeho úvode boli totiž ocenené dve osobnosti mesta - bývalí lekári, dnes osemdesiatnici - Kamil Snopko a Jozef Řídký. Pri príležitosti tohto významného životného jubilea im ocenenie odovzdal primátor spolu s poslancami mesta. I keď doktor Řídký sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnil, jeho bývalý kolega a bývalý dlhoročný riaditeľ nemocnice Kamil Snopko si ocenenie prišiel v plnom zdraví prevziať osobne. Ako sám povedal, i keď bol 15 rokov v pozícii riaditeľa nemocnice, naďalej sa venoval odbornej práci a detskú kardiológiu robil v celom bývalom žiarskom okrese. Na záver svojej ďakovnej reči spomenul aj to, že keď aj s doktorom Řídkým vykonávali lekársku profesiu, dojčenská úmrtnosť v okrese sa znížila pod úroveň slovenského priemeru.Novým náčelníkom mestskej polície sa stal Vladimír Mališ

Na úvod informovala prítomných poslankyňa Alica Terlandová o výberovom konaní na náčelníka mestskej polície. Ako uviedla, prihlásilo sa sedem uchádzačov, z ktorých nakoniec odborná komisia vybrala 38-ročného Žiarčana Vladimíra Mališa, ktorý pôsobí ako člen železničnej polície. Súčasný náčelník Jozef Číž ukončí svoju pôsobnosť v radoch žiarskych policajtov na vlastnú žiadosť k 31. januáru 2010.


Poprvýkrát sa poslancom predstavil aj Mestský mládežnícky parlament. Jeho predsedníčka Viktória Fričová predstavila činnosť parlamentu, ktorý má 12 poslancov zo 4 stredných žiarskych škôl a pripomenula, že očakávajú spoluprácu so žiarskymi poslancami.


Informáciu o plnení rozpočtu mesta predložil poslancom hlavný ekonóm mesta Juraj Gallo, a zároveň predložil návrh na rozpočet mesta v roku 2010. Poslanci tento návrh schválili, a tak bude mesto v budúcom roku hospodáriť so sumou 14 290 286 eur (nižšou ako v roku 2009). Zároveň poslanci zobrali na vedomie viacročný rozpočet mesta na roky 2010-2012. S návrhom na rozpočet v budúcom roku vystúpila na zastupiteľstve aj riaditeľka MsKC Valéria Ferčáková. Poslanci tento návrh schválili. Valéria Ferčáková tiež predstavila aj plán budúcoročnej činnosti. Prioritami MsKC budú detská divadelná scéna, podpora žiarskych talentov, podpora menšinových hudobných žánrov a posilnenie najúspešnejších akcií.Deväť prijatých VZN

Na decembrovom zastupiteľsve schválili poslanci deväť všeobecne záväzných nariadení. Prvým bolo VZN č. 10/2009 o miestnych daniach, VZN č. 16/2009, ktorým sa mení VZN č. 1/2008 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta, VZN č. 11/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb, VZN č. 12/2009 Trhový poriadok, VZN č. 8/2009 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok, VZN č. 9/2009, ktorým sa mení VZN č. 3/2008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, VZN č. 13/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, VZN č. 14/2009 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na území mesta a posledným bolo VZN č. 15/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. Všetky spomínané VZN poslanci schválili.


Vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Monika Minárová poskytla poslancom informáciu o práci v oblasti starostlivosti o obyvateľa a pripomenula, že nezanedbateľné miesto v nej majú aj komunitní pracovníci mesta.Na vykrytie nákladov požaduje hokejový klub 18 600 eur

Na rad prišlo aj vyhodnotenie Kalendára športových podujatí mesta za uplynulý rok a návrh kalendára na rok nadchádzajúci. Poslancom ho predložil Ján Žiak. Ako uviedol, v novom kalendári boli zohľadnené všetky pripomienky, ktoré prišli v stanovenom termíne. Pri tomto bode programu sa dostal na rad aj problém s hokejovým klubom, ktorý urobil "sekeru" vo výške viac ako 19-tisíc eur. Ako sme vás už v minulom čísle informovali, keďže klub nemá finančné prostriedky na uhradenie tohto finančného rozdielu, vedenie hokejového klubu sa obrátilo na mesto so žiadosťou o splatenie dlhu vo výške 18 600 eur. Ako povedal primátor: „Vedenie HK s plným vedomím prezentovalo, že na dokončenie sezóny im stačí 6 600 eur (200-tisíc korún). Už vtedy dávno vedeli, že to stačiť nebude. Je to vrchol nezodpovednosti za vzniknutú situáciu, ktorú spôsobili niektorí ľudia." Ako však poslancom pripomenul viceprimátor Roman Zaťko, MŠK je mestský klub. Mali by preto dbať na to, aby sa kvôli tomuto dlhu MŠK nedostal do exekúcie. „Musíme sa s týmto dlhom vyrovnať z financií mestského rozpočtu. Nebolo by spravodlivé zobrať financie ostatným klubom. Je však potrebné, aby sa v MŠK uskutočnila dôkladná inventarizácia," skonštatoval Roman Zaťko. Keďže poslanci o uvedenej situácii nevedeli, rozhodli sa o nej hlasovať až na prvom budúcoročnom zastupiteľstve. Dohodli sa však na riešení vzniknutej situácie. Roman Zaťko navrhol nasledovné uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť MŠK, ukladá prednostke MsÚ na najbližšie zasadnutie vypracovať právnu analýzu a spôsob finančného vysporiadania sa s predmetom žiadosti MŠK, čím vlastne kumulujeme aj technické riešenie, a zároveň vyriešime požiadavku, aké konzekvencie z toho vyvodiť; ukladá prednostke zaradiť do harmonogramu práce MsZ predkladanie súhrnnej informácie o finančnom technickom ukončení súťaživých sezón jednotlivých klubov zaradených v MŠK, ukladá hlavnému kontrolórovi mesta vykonať finančnú kontrolu financovia hokejového klubu z prostriedkov MŠK a jej výsledky predložiť na najbližšom zastupiteľstve." Poslanci navrhnuté riešenie schválili, a tak výsledok financovania dlhu hokejového klubu bude známy až na budúci rok po prvom zastupiteľstve.Boli zvolení traja prísediaci na žiarskom súde

Okresný súd v Žiari požiadal MsÚ o zvolenie prísediacich pre trestnoprávne konania na tunajšom súde na nové volebné obdobie. Súd neuviedol žiadne výhrady voči terajším prísediacim a ich práci a ani nepodal návrh na zmenu. Počas štvrtkového zastupiteľstva preto schválili poslanci Máriu Čopovú, Ľuboša Filipčíka a Máriu Šimegovú ako prísediacich na súde na nasledujúce volebné obdobie od 1.2.2010 do 31.1.2014. Peter Michalov sa funkcie vzdal z dôvodu časovej zaneprázdnenosti. Zvolenie prísediacich na nasledujúce volebné obdobie je nevyhnutnou podmienkou pre plynulý výkon súdnictva a zabezpečenie rozhodovania v senátnych veciach.


Prednostka Mariana Páleníková predložila poslancom časový a obsahový plán rokovaní MsZ pre rok 2010, pričom prvé zasadnutie sa na budúci rok uskutoční 11. februára a posledné 16. decembra. Vedúca odboru školstva a športu Marta Mergová poskytla informáciu o podujatiach realizovaných v rámci Kalendára aktivít zameraných na prevenciu závislostí a iných sociálno-patologických javov. Vo svojej správe uviedla, aké podujatia boli zorganizované a koľko sa na ne bolo vyčlenenilo finančných prostriedkov. Pripomenula tiež, že mesto Žiar nad Hronom preberie v budúcom roku štafetu Mesta prevencie.

V časti majetko-právne vzťahy poslanci posudzovali žiadosť investičnej spoločnosti Delta Trade, s.r.o., ktorá chystá výstavbu polyfunkčného objektu na Námestí Matice slovenskej. Žiadali o odpredaj pozemkov pod objektom, ktorý vznikne, pretože tám banka podmienňuje poskytnutie úveru. Okolo tejto témy sa rozprúdila živá debata, no zastupiteľstvo nakoniec žiadosť schválilo. Ako sa vyjadril primátor mesta, Ivan Černaj, zmluvu o odpredaji nepodpíše, kým budova nebude stáť, aby sa znížilo riziko, že mesto predá pozemky a polyfunkčný objekt sa nakoniec nepostaví.


Novinky

23.01.2021 21:47:14 Naše mesto

Poznáme výsledky testovania za piatok a sobotu

V rámci celoslovenského skríningového testovania zriadilo mesto na tieto účely niekoľko odberových miest. Okrem toho sa mohli na troch miestach ...

22.01.2021 12:56:40 Naše mesto

Neriskujte, že nakazíte iných.  BBSK vyzýva ľudí cez letáky na testovacích miestach

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pripravil letáky, ktoré vyzývajú ľudí k dodržiavaniu všetkých platných opatrení aj po obdržaní negatívneho výsledku testu. ...

21.01.2021 10:43:49 Naše mesto

Na očkovanie v žiarskej nemocnici sa môžu určené skupiny prihlásiť online

Na termín očkovania proti ochoreniu COVID-19 v Nemocnici Svet zdravia Žiar nad Hronom sa môžu určené skupiny ľudí prihlásiť online ...

21.01.2021 10:04:24 Naše mesto

Opustil nás MUDr. Milan Maňkoš

V stredu 20. januára 2021 nás navždy opustil MUDr. Milan Maňkoš. Pán doktor by sa 23. januára dožil 75 rokov. ...

19.01.2021 09:34:43 Naše mesto

Odkrývame históriu mesta: Vybudovanie parku

V rámci výstavby kaštieľa sa upravovalo aj jeho okolie, lepšie povedané budoval sa park, ktorý sa po čase stal jeho ...

18.01.2021 16:19:15 Naše mesto

Plošné testovanie v Žiari nad Hronom cez víkend, tri miestnosti aj v piatok

Na základe rozhodnutia vlády o plošnom testovaní pripravujeme v našom meste sieť odberových miest, tak aby sa mal možnosť otestovať ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Online registrácia pre skríningové testovanie v Žiari nad Hronom
 Sčítanie obyvateľov 2021