Z júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva

27.06.2024 15:24:32
Z júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 27. júna 2024 sa konalo 3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 14 poslancov. Gro programu zasadnutia tvorili správy o činnosti mestských spoločností.

V úvode zasadnutia informovala poslancov hlavná kontrolórka mesta, Eva Vincentová o správe o vykonaných kontrolách HKM, ďalej o kontrole prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom, ďalej o kontrole hospodárnosti a nakladania s finančnými prostriedkami v mestskom útulku pre psov, kde výsledkom boli príjmy a výdaje občianskeho združenia za rok 2023 – Žiarsky chlpáč o. z., pričom príjmy za rok 2023 boli vo výške 28 717,21 eur, výdaje vo výške 16 747,89 eur. Celkové náklady mesta na psí útulok boli za rok 2023  vo výške 57 666,49 eur. 

Čo sa príjmov týka, tie boli z adopcií za psov, a to vo výške 2 060 eur. Adopčný poplatok za psa je 100 € podľa Prevádzkového poriadku v útulku. Záver vykonaných kontrol HKM hovorí o tom, že mesto na útulok vynakladá ročne nemalé prostriedky, ale v prípade útulku je potrebné postupovať podľa platnej legislatívy a v prípade veterinárnych služieb, mesto uzavrelo novú zmluvu, ktorá by mala prispieť k zníženiu nákladov v roku 2024.Je potrebné hľadať ďalšie možnosti v prípade znižovania nákladov za útulok. Jedna z možností podľa môjho názoru, je zriadiť útulok na pozemkoch mesta. Touto možnosťou sa zaoberá aj Odbor životného prostredia MsÚ v prípade zriadenia útulku v areáli Horných Opatoviec. Hlavná kontrolórka mesta na MsZ tiež predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 2. polrok 2024. 

Informáciu o plnení rozpočtu k 31.3.2024 predniesol hlavný ekonóm mesta, Martin Majerník. Ako uviedol, bežný rozpočet mesta bol za prvý kvartál roka 2024 prebytkový, v celkovej výške 2 522 779 eur. Kapitálový rozpočet mesta za prvý kvartál bol prebytkový vo výške 137 765 eur. Sumár finančných operácií za prvý kvartál bol vo výške 150 307 eur. „Rozpočet mesta bol k 31. marcu 2024 upravený o granty a účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o sumu 145 982 eur. 

Celkové príjmy rozpočtu mesta za prvý kvartál boli v sume 7.484.437 Eur, z toho príjmy bežného rozpočtu boli výške 7.012.263 Eur, príjmy kapitálového rozpočtu boli vo výške 166.616 Eur a príjmové finančné operácie boli vo výške 305 559 Eur. Poslancom bol tiež predložený návrh na druhú zmenu rozpočtu pre rok 2024 v zmysle predloženého návrhu, ktorý predstavuje zvýšenie celkového rozpoču mesta o sumu 40 tisíc eur, tak na strane príjmov ako aj výdavkov. Zmena sa týka nákupu nového vozidla, ktoré bude slúžiť na účely Mestskej polície v Žiari nad Hronom.

Z júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mesto zakúpi elektromobil pre Mestskú políciu vo výške 40 tisíc eur

Ďalším bodom na MsZ bolo schválenie investície a prijatie úveru od Environmentálneho fondu realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu zameranej na nákup elektromobilu pre zabezpečenie výkonu činnosti Mestskej polície v Žiari nad Hronom vo výške 40 000,- EUR, prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 40 000,- EUR na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky,  pri úrokovej sadzbe : 0,1 % p. a., na dobu splatnosti úveru 8 rokov. Nové vozidlo bude pre MsP zakúpené z dôvodu nehody starého vozidla. 

Návrh nového VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta si vyžiadala novelizácia ustanovení v zákone č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Týmto VZN sa ruší a nahrádza v celom rozsahu VZN č. 1/2013 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom a VZN č. 3/2014 o prideľovaní nájomných bytov pre OBYTNÝ SÚBOR SEVER.

Ďalej sa prejednávali podnety na zmenu územného plánu mesta, kde jednotlivé body boli: 

  • Vylúčiť z územnoplánovacej dokumentácie, umiestnenie malej vodnej elektrárne na vodnom toku Hrona z dôvodu ochrany vodného toku, čo mestskí poslanci schválili. 
  • Schváliť zámer mesta premiestniť areál Technických služieb Žiar nad Hronom s.r.o. do väčších priestorov na Ul. SNP – areál Technických služieb Žiar nad Hronom, a. s.). Uvoľnené plochy na Ul. A. Dubčeka by mohli byť vhodne využité pre občiansku vybavenosť alebo bývanie. Tento bod však mestskí poslanci neschválili, chýbala mu nadpolovičná väčšina. 

Správu o prevádzkovaní pohrebísk predniesol správca cintorína, Dušan Reiter zo spoločnosti GRREI, ktorá spravuje pohrebiská v Žiari nad Hronom, Šášovskom Podhradí a Horných Opatovciach. Táto správa bola doplnená o príjmy za prenájom domu smútku v Žiari nad Hronom. Príjmy z prenájmu hrobových miest predstavujú 23.153 17 eur, pričom náklady spolu sú 38.922,14 eur. Napriek našej snahe a písomnej komunikácii, je počet dlhodobo nezaplatených hrobov k 31.1. 20 24 v celkovej výške 10.163,29 €, z toho 9 100,05 eur / 215 hrobových miest za Žiar nad Hronom a 1 063,24 eur / 25 hrobových miest za Šášovské Podhradie.