Zápis do materskej školy

09.04.2024 13:36:22
Zápis do materskej školy

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.  – školský zákon prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025 od 1. mája 2024 do 31. mája 2024.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy:

 • osobne, 
 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Zákonný zástupca materskej škole môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom: 

 • a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo 
 • b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

Tlačivo si môže zákonný zástupca stiahnuť na webovej stránke www.ziarskeskolky.sk (sekcia tlačivá), alebo si prevziať na konkrétnej vybranej MŠ. 

Vypísanú písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, môže zákonný zástupca priniesť osobne na vybranú materskú školu, resp. elokované pracovisko v termíne:

 • 2. mája 2024 v čase od 9.30 do 15.30 hod.

Zároveň  vedúci pedagogickí zamestnanci podajú základné informácie, odpovedia na prípadné otázky a skontrolujú údaje uvedené v žiadosti (podľa rodného listu dieťaťa a OP zákonných zástupcov). Obhliadka priestorov vybranej MŠ bude možná v tento deň v čase od 10.00 do 11.00 hod.

Kritériá prijatia detí do materskej školy

V súlade s § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) - sa na predprimárne vzdelávanie prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Následne sa prijímajú deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka s trvalým pobytom v Žiar nad Hronom. 

Deti mladšie ako tri roky, po dovŕšení dvoch rokov, môžu byť prijaté len ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky a len ak to po prijatí starších detí kapacita dovolí. O tejto možnosti budú zákonných zástupcov informovať na konkrétnych zariadeniach. Pritom sa uprednostňujú deti prechádzajúce z jaslí a deti rodičov, ktorí si nemajú možnosť zabezpečiť opateru o svoje dieťa iným spôsobom.

Podmienkou prijatia 2-ročného dieťaťa je ovládanie základných sebaobslužných návykov, najmä používanie toalety (bez plienok) a samostatné jedenie s lyžicou.

Pri prijatí detí od 3 rokov budú uprednostnení súrodenci detí, ktoré už materskú školu navštevujú. 

Deti, u ktorých sú identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca k žiadosti predloží:

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 
 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP:

 • do „bežnej“ materskej školy (ako individuálne začleneného alebo vzdelávajúceho sa v špeciálnej triede bežnej materskej školy) alebo
 • do materskej školy pre deti so ŠVVP (ak ide o materskú školu pre deti so zdravotným znevýhodnením, ide o špeciálnu materskú školu).

V tomto školskom roku bude zriadená trieda pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prioritne pre deti, ktoré už sú deťmi našej MŠ ako individuálne začlenené v bežných triedach. Preradené do špeciálnej triedy môžu byť na základe žiadosti zákonného zástupcu a odporučenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Následne pre deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné alebo pre deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Podmienkou prijatia detí do špeciálnej triedy sú osvojené základné sebaobslužné návyky - používanie toalety (odplienkované). 

(r)
Foto: archív.

 

Ďalšie články - Naše mesto

Dotyk lesa v parku Štefana Moysesa navštívilo viac ako 600 detí
30.05.2024 14:23:50

Dotyk lesa v parku Štefana Moysesa navštívilo viac ako 600 detí

V stredu 22. mája sa v Parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom už po druhýkrát konalo veľké environmentálne podujatie s názvom „Dotyk lesa,“ ktoré bolo určené pre žiakov tretieho až piateho ročníka základných škôl. Podujatie bolo zamerané na...

Práce na autobusovej čakárni finišujú
30.05.2024 10:45:20

Práce na autobusovej čakárni finišujú

Už niekoľko týždňov prebiehajú rekonštrukčné práce na budovaní čakárne pre cestujúcich v Žiari nad Hronom, ktorá vzniká v priestoroch bývalej herne za poštou, smerom k predajni mobilného operátora. Mesto na tento účel schválilo dotáciu vo výške...

Mesto získalo dotáciu na rekonštrukciu športového areálu na „Jednotke“ 
27.05.2024 12:42:43

Mesto získalo dotáciu na rekonštrukciu športového areálu na „Jednotke“ 

Športovisko v areáli Základnej školy Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom sa dočká modernizácie. Mesto na jeho rekonštrukciu získalo z Fondu na podporu športu dotáciu vo výške 274 tisíc eur. V rámci projektu bude vybudovaný bežecký ovál s umelým...

Zberný dvor sa zo Žiaru sťahuje do Horných Opatoviec. Toto je dôvod
23.05.2024 12:35:54

Zberný dvor sa zo Žiaru sťahuje do Horných Opatoviec. Toto je dôvod

Od 1.6.2024 dochádza k zmene miesta prevádzkovania zberného dvora z ulice SNP 131 v Žiari nad Hronom (súčasná adresa) do areálu bývalej skládky odpadov v Horných Opatovciach. Dôvodom presunu je sťahovanie sa spoločnosti do nových priestorov. Prevádzka...

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png