Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.10.2021, meniny má Hedviga.   

Zo septembrového zasadnutia MsZ

Zverejnené: 23.09.2021 14:06:21 |   | vytlačiť
obr: Zo septembrového zasadnutia MsZ

Vo štvrtok 23. septembra sa konalo šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom, a to v Biskupskej sieni v kaštieli a zúčastnilo sa ho 18 poslancov.

Na úvod zasadnutia sa poslanci zaoberali III. zmenou rozpočtu. V tomto bode schválili zvýšenie celkového rozpočtu o sumu 726-tisíc eur tak na strane príjmov, ako aj výdavkov a dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 576-tisíc eur pre mestskú eseročku Technické služby. Účelom dotácie je financovanie rekonštrukcie mestskej krytej plavárne v roku 2021. Ako informoval hlavný ekonóm mesta Martin Majerník, zmena rozpočtu rieši finančné krytie viacerých rozpočtových výdavkov mesta. „V časti bežné výdavky sa schválila suma 8 400 eur v podprograme Verejná zeleň. Z tejto sumy ide 5 000 eur na likvidáciu škôd po veternej smršti a 3 400 eur na výsadbu živého plota z tují. V podprograme Mestské objekty sme zvýšili rozpočtové výdavky o sumu 30 500 eur, z čoho 20 000 eur ide na opravu kúrenia v kaštieli a 10 500 eur na prevádzku útulku pre psov, ktorý prešiel pod správu mesta,“ konkretizoval hlavný ekonóm a ako dodal, zmena rozpočtu počíta aj s opravou chodníkov a ciest, na čo sa vyčlenila suma 27 000 eur, na prípravu a spoluúčasť v projektoch je to suma 20 000 eur a 14 100 eur je dotácia pre ZPS Domov pri kaštieli. V časti kapitálových výdavkov sa počíta s kúpou dopravného prostriedku pre útulok pre psy, na čo sa schválila suma 3 000 eur. Najväčšia suma v zmene rozpočtu je v podprograme Riadenie projektov a investičné akcie. „Zvyšujeme rozpočtové výdavky o sumu 623 000 eur, z toho 576 000 eur tvorí kapitálový transfer na rekonštrukciu krytej plavárne, 20 000 eur na rekonštrukciu parku pri Domove pri kaštieli, 10 000 eur na rekonštrukciu triedy v budove elokovaného pracoviska Materskej školy na Ulici A. Kmeťa a 17 000 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie pre mestské plážové kúpalisko,“ doplnil sumy, s ktorými sa počíta pri zmene rozpočtu, Martin Majerník. „V prvom rade potrebujeme opraviť teleso bazéna, nebudeme meniť vzhľad plážového kúpaliska a ani budovať nové bazény,“ konkretizuje primátor mesta Peter Antal. 

Aj ďalší bod programu patril ekonómovi. Prítomných poslancov informoval o plnení rozpočtu mesta. Z predloženej správy vyplýva, že celkové príjmy mesta, vrátane finančných operácií za prvý polrok 2021, boli v sume 10 275 113 eur a celkové výdavky boli v sume 8 665 237 eur. Celkový prebytok tak predstavoval sumu 1 609 875 eur. Prebytok bežného rozpočtu, ktorý vznikol z rozdielu bežných príjmov v sume 9 000 735 eur a bežných výdavkov v sume 7 419 775 eur, bol na úrovni 1 580 960 eur. Schodok kapitálového rozpočtu bol na úrovni -961 032 eur, keďže kapitálové príjmy boli v sume 6 122 eur a kapitálové výdavky v sume 967 154 eur.

Na základe viacerých žiadostí od právnických a fyzických osôb o zmenu územného plánu pristúpilo mesto k zabezpečeniu obstarávania Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Žiar nad Hronom (ZaD č. 7), čo bolo ďalším bodom septembrového rokovania. Predmetom ZaD č. 7 sú viaceré lokality, resp. časti. Napríklad nová rozvojová plocha obytného územia s plochou so zástavbou rodinných domov – rozšírenie sídliska Sever západným smerom, zmena plochy sprievodnej zelene vodného toku a plochy bývania a rekreácie na výrobné územie pre malú vodnú elektráreň v časti na Slnečnej stráni od vyústenia Dedičnej štôlne po rieku Hron či doplnenie miestnej prístupovej komunikácie a pešieho chodníka od jestvujúceho obytného územia, a to medzi Ul. Dr. Janského a Ul. M. R. Štefánika. „Dotknutým orgánom a organizáciám boli zaslané žiadosti o stanoviská. Oboznámení boli aj občania, a to zverejnením oznamu na Úradnej tabuli mesta, ako aj na webovej stránke mesta. Niektoré oslovené orgány, ktoré v stanovenej lehote nezaslali svoje stanovisko, mesto opakovanie požiadalo o zaslanie pripomienok k návrhu ZaD č. 7. Ak sa dožiadané orgány nevyjadrili, obstarávateľ predpokladá, že nemajú pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie,“ uviedla počas rokovania Blažena Kollárová z Oddelenia územného plánovania MsÚ. Ako ďalej podotkla, ak boli v stanovisku oslovených orgánov naformulované podmienky, ktoré orgán územného plánovania nevedel vyhodnotiť ako akceptované, v snahe dohodnúť návrh s dotknutým orgánom požiadal o prehodnotenie vydaného stanoviska. „Po ukončení prerokovania a získaní potrebných stanovísk vypracovala osoba s odbornou spôsobilosťou vyhodnotenie doručených pripomienok. Tie boli akceptované, zapracované do upraveného návrhu, resp. zobraté na vedomie,“ dodala Blažena Kollárová. Poslanci v tomto bode schválili Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu mesta a VZN o záväzných častiach územného plánu mesta – ZaD č. 7.

Mestu bola predložená žiadosť o zmenu územného plánu týkajúca sa plochy pozemkov pod Šibeničným vrchom. Ide o rozšírenie plochy pre rodinné domy. V súčasnosti ide o poľnohospodársku pôdu, ktorá má v budúcnosti slúžiť ako obytné územie so zástavbou rodinných domov. Pozemky sú situované mimo zastaveného územia mesta. Vlastníci dotknutých pozemkov majú záujem, aby aj na zvyšnej časti plochy týchto pozemkov, ktorá podľa platného územného plánu nie je súčasťou územia určeného na zastavanie, bola umožnená výstavba rodinných domov. Poslanci tento návrh schválili.

Poslanci tiež schválili zaradenie obstarávania zmeny využitia plôch, bývanie a občianska vybavenosť. Ide o objekt na Sládkovičovej ulici. Vlastník chce prestavbou existujúceho objektu zmeniť na budovu bývania.

VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta predložila poslancom referentka školského úradu, Adriana Giláňová. „V júli 2021 vstúpil do účinnosti Zákon č. 273/2021 Z. z., v ktorom, okrem iného, bola zavedená nová povinnosť pre obce určiť spádovú materskú školu. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu (ide o deti umiestnené buď v „kamenných“ centrách pre deti a rodiny, bývalé detské domovy, alebo v ich „organizačných zložkách“, teda v profesionálnych rodinách. Ak sa dieťa počas plnenia povinného predprimárneho vzdelávania presťahuje a bude mať nové trvalé bydlisko, nová materská škola, do ktorej patrí podľa trvalého pobytu, sa stane jeho spádovou materskou školou. Do tejto materskej školy musí byť toto dieťa prijaté, ak o to zákonný zástupca požiada a ak to dovolia jej aktuálne kapacitné možnosti. Ak do materskej školy na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ rozhodnutím prijme dieťa s trvalým pobytom v inej obci, než je tá, v ktorej má trvalý pobyt, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy, do ktorej dané dieťa patrí podľa miesta trvalého pobytu. Vzhľadom na to, že nie je v každej obci zriadená materská škola, resp. kapacity niektorých materských škôl nepostačia pokryť požiadavky všetkých zákonných zástupcov, je potrebné doplniť kompetenciu obce určovať všeobecne záväzným nariadením spádovú materskú školu,“ vysvetlila poslancom Adriana Giláňová s tým, že v našom meste sa deti do jednotlivých elokovaných pracovísk zaraďujú podľa záujmu.

Na záver rokovania prišli na rad aj interpelácie poslancov a majetkovo-právne vzťahy. 

(li)


Novinky

15.10.2021 10:33:39 Naše mesto

Vykurovacia sezóna začala. Nezanedbajte stav vášho vykurovacieho telesa a komína

S príchodom vykurovacej sezóny prichádzajú vo zvýšenej miere aj požiare rodinných domov, ktoré sú najmä spojené so zlým stavom vykurovacieho ...

15.10.2021 10:20:58 Naše mesto

Príhovor primátora k seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Už druhý rok nás sužuje pandémia koronavírusu, ktorý v mnohom ovplyvnil kultúrno-spoločenský život v našom meste. To je aj dôvod, ...

12.10.2021 09:33:56 Naše mesto

Do Týždňa dobrovoľníctva sa v našom meste zapojilo sto dobrovoľníkov

Už niekoľko rokov Centrum voľného času v Žiari nad Hronom, ako Infobod dobrovoľníctva v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva Banská Bystrica, ...

11.10.2021 08:50:41 Naše mesto

Prišla skutočná jeseň

Prvá pentáda októbra priniesla na naše územie nezvyčajné teplé počasie. Do našej oblasti sa dostával mimoriadne teplý vzduch od juhozápadu ...

08.10.2021 09:04:40 Šport

Šimon Sečkár: Vždy som si predstavoval, aké by to bolo, keby som sa dostal na Majstrovstvá Európy

Karatista Šimon Sečkár dosiahol svoj životný úspech tento rok v auguste, kedy na Majstrovstvách Európy vo Fínsku získal bronz. V ...

07.10.2021 13:56:43 Naše mesto

Priestranstvo pod obchodom vyčistené, ale na ako dlho?

Na ploche pod Kauflandom sa už roky zdržujú neprispôsobiví občania, za ktorými tu ostáva množstvo odpadu. V ostatných dňom sme ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne