Zo septembrového zasadnutia MsZ

21.09.2023 14:54:28
Zo septembrového zasadnutia MsZ

 

V úvode stretnutia sa poslanci zaoberali plnením rozpočtu mesta k 30. júnu 2023. Ako informoval hlavný ekonóm mesta Martin Majerník, bežný rozpočet mesta bol za prvý polrok 2023 prebytkový v celkovej výške 1 869 110 eur. „Schodok kapitálového rozpočtu bol vo výške 956 898 eur a sumár finančných operácií bol vo výške 1 110 402 eur,“ povedal.

Celkové príjmy rozpočtu mesta za prvý polrok boli v sume 11 982 074 eur, z toho príjmy bežného rozpočtu tvorili 10 659 287 eur. „Príjmy kapitálového rozpočtu boli vo výške 167 082 eur a príjmové finančné operácie boli vo výške 1 155 705 eur,“ dodáva.

Výdavky rozpočtu mesta za prvý polrok boli v celkovej sume 9 959 461 eur. Z toho boli bežné výdavky na úrovni 8 790 177 eur, kapitálové výdavky 1 123 980 eur. Výdavkové finančné operácie boli na úrovni 45 303 eur.

Vláda prekvalifikovala návratnú finančnú výpomoc

Následne poslanci schválili druhú zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2023. V bežnom rozpočte sa v podprograme Verejná zeleň a verejné priestranstvo zvýšili rozpočtové výdavky o sumu 8 000 eur na prevádzkové výdavky pre Útulok Žiarsky chlpáč. V podprograme Športové aktivity sa zvýšili rozpočtové výdavky o sumu 50-tisíc eur, pričom 25-tisíc je určených pre HK MŠK Žiar nad Hronom spol. s.r.o. a 25-tisíc pre FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o.

V programe Školstvo sa zvýšili rozpočtové výdavky o sumu 70-tisíc eur z dôvodu zvýšenia výdavkov na energie a ostatných prevádzkových výdavkov. V podprograme Grantový systém sa zvýšili rozpočtové výdavky o sumu 84-tisíc eur na vybudovanie nového chodníka na cintorín a verejného osvetlenia chodníka.

Zvýšenie výdavkov má byť podľa Martina Majerníka kryté presunom financií, zvýšením vlastných príjmov v rozpočtových organizáciách mesta školách a školských zariadeniach a zvýšením príjmu z nebytových priestorov z dôvodu úpravy predpisu nájmov.

Martin Majerník taktiež na zasadnutí zdôraznil, že vláda prijala uznesenie, ktorým prekvalifikovala návratnú finančnú výpomoc na nenávratnú. To znamená, že úver, ktorý mesto zobralo vo výške 414-tisíc eur, bude od štátu odpustený. „Ďalšou pozitívnou správou je, že vláda prerozdelila sumu, ktorá bola určená na refundáciu nákladov spojených s energiami. Podľa našich údajov by to mal byť príjem, ktorý nám pomôže v hospodárení mesta a zároveň zlepší straty z príjmov podielových daní. Malo by to byť okolo 100-tisíc eur,“ informuje.

Poslanci schválili zámer priameho predaja pozemkov pod Priorom

Schválený bol aj zámer priameho predaja pozemku, nachádzajúceho sa v časti Pod vršky, pod Priorom, v priestore trávnatého porastu, oproti bytovým domom, a to formou verejnej obchodnej súťaže. Pozemok sa mesto rozhodlo odpredať výlučne za účelom výstavby bytového domu, resp. bytových domov s potrebnou technickou infraštruktúrou. Všeobecná hodnota bola stanovená znaleckým posudkom na sumu 444 224,82 eura.

Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o neúspešnej verejnej obchodnej súťaže, ktorá sa týkala predaja nehnuteľného majetku mesta, budovy slobodárne. Zároveň však poslanci schválili vyhlásenie novej verejnej obchodnej súťaže na túto budovu, pričom o 20 % sa znížila cena stanovená znaleckým posudkom na konečnú minimálnu cenu 161 600 eur.

Na septembrovom zasadnutí MsZ sa schválil aj zámer predaja pozemkov pod vyhradenými parkovacími miestami pre vlastníkov bytov v bytových domoch, ktorí v stanovenom termíne predložili žiadosť o kúpu takýchto pozemkov. Najskôr však bolo potrebné zrušiť Uznesenie č. 39/2023 schválené na riadnom zasadnutí MsZ dňa 20.4.2023, v ktorom sa schválil predaj pozemkov pod vyhradenými parkovacími miestami, ktoré si vybudovali vlastníci bytov a nebytových priestorov (na obdobie 10, resp. 15 rokov). 

Potom poslanci schválili, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom, predaj pozemkov pod vyhradenými parkovacími miestami, ktoré si vybudovali vlastníci bytov a nebytových priestorov (na obdobie 10, resp. 15 rokov) v cene za 1 m2 vyhradeného parkovacieho miesta podľa doby podania žiadosti na max. 3 roky, kedy cena za 1 m2 pozemku v prípade podania žiadosti do konca roka 2023 je 75 eur, cena za 1 m2 pozemku v prípade podania žiadosti do konca roka 2024 je 100 eur a cena za 1 m2 pozemku v prípade podania žiadosti do konca roka 2025 je 150 eur.

(kh, lt)

 

Ďalšie články - Naše mesto

Seniori v Domove pri kaštieli môžu od jari záhradkárčiť aj vo vyvýšených záhonoch
07.12.2023 13:44:20

Seniori v Domove pri kaštieli môžu od jari záhradkárčiť aj vo vyvýšených záhonoch

Zariadeniu pre seniorov Domov pri kaštieli schválil Banskobystrický samosprávny kraj dotáciu vo výške 2000 eur. Finančné prostriedky sa použili na vytvorenie úžitkovej záhrady vo vyvýšených záhonoch a na úpravu svahu záhrady. Projekt bol zrealizovaný v...

Elektrické kolobežky obyvatelia mesta využívali naplno
07.12.2023 09:36:39

Elektrické kolobežky obyvatelia mesta využívali naplno

Aj do nášho mesta už naplno dorazila zima. Okrem iného to znamená, že prevádzka elektrokolobežiek bola pre túto sezónu pozastavená. S riaditeľom Technických služieb Igorom Rozenbergom sme sa rozprávali o tom, ako hodnotí ich využívanie a či sa opäť...

V našom meste pribudlo Zákaznícke centrum IDS BBSK
30.11.2023 14:47:04

V našom meste pribudlo Zákaznícke centrum IDS BBSK

Vo štvrtok 30. novembra 2023 predseda BBSK Ondrej Lunter, predseda predstavenstva Organizátor IDS BBSK Radoslav Vavruš a primátor mesta Peter Antal otvorili Zákaznícke centrum integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja...

Opustila nás oceňovaná pedagogička Nelli Veselá
29.11.2023 11:48:27

Opustila nás oceňovaná pedagogička Nelli Veselá

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 28.11. nás navždy opustila Nelli Veselá vo veku 90 rokov. Mnoho obyvateľov si ju bude pamätať ako legendárnu učiteľku ruštiny. Učiteľskou prácou dosiahla viacero uznaní. Získala napríklad ocenenia Zaslúžilý učiteľ...

logo_mestske_noviny.png
logo_prevencia_ziar.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png
logo_intech.png