Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súpisným č. 439 v Žiari nad Hronom

Environmentálny fond - stránka sa otvorí v novom okne

Názov projektu: Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súpisným č. 439 v Žiari nad Hronom

Dotácia poskytnutá z Environmentálneho fondu pre oblasť zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania vo výške: 140 000,00 €

Spolufinancovanie mesta: 142 170,78 €
Celkové náklady: 282 170,78 €

Cieľ projektu:

Projekt rieši  komplexné zateplenie celého objektu budovy MsÚ, t.j stropu suterénu, fasády ako aj plochej strechy. Stavebno-architektonický návrh projektu vychádza z maximálneho rešpektovania existujúceho architektonického vzhľadu a tvaroslovia avšak s tým, že objekt bude spĺňať všetky technické požiadavky a štandardy vyplývajúce z platných legislatívnych predpisov o energetickej hospodárnosti budov. Dispozičné riešenie objektu MsÚ sa nemení. Zrealizovanie projektu výrazne prispeje k dosiahnutiu zníženia spotreby energii, nákladov na prevádzku, zvýšenia energetickej účinnosti a dosiahnutiu celkovej tepelnej pohody. Taktiež bude dosiahnuté reálne a merateľné zníženie emisií skleníkových plynov a súčasne budú dodržané legislatívne požiadavky pre iné zložky ochrany životného prostredia, napríklad ochranu ovzdušia, čím sa zvýši kvalita ovzdušia vo vzťahu k životným podmienkam obyvateľov. 

Projekt finančne podporil Environmentálny fond.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png