Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 19.05.2022, meniny má Gertrúda.   

Zámer - predaj pozemku - Svätokrížske námestie

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľnosti - pozemku, vytvoreného na základe geometrického plánu č. 17796580-50/2011, úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 15.06.2011 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Jaroslava Zúbriková, Svätokrížske námestie 235/10, 965 01 Žiar nad Hronom, a to:

  • novovytvorenej CKN parcely č. 122/60 - zastavaná plocha s celkovou výmerou 126 m2, odčlenenej z pôvodnej CKN parcely č. 122/1, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 19 048 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, za kúpnu cenu 1 €.

Vyššie uvedený pozemok sa nachádza na Svätokrížskom námestí v Žiari nad Hronom. Dôvod hodný osobitného zreteľa: pozemok prislúcha k rodinnému domu súp. číslo 235 a bol dlhodobo užívaný žiadateľkinými rodičmi. K pričleneniu uvedeného pozemku vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom k záhrade rodinného domu došlo v minulosti pri výstavbe tehlového oplotenia v rámci komplexnej bytovej výstavby sídliska „Centrum II".

Zámer predaja predmetného pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Žiari nad Hronom dňa 29. 09. 2011.