Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 19.05.2022, meniny má Gertrúda.   

Zámer - prenájom nebytových priestorov

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenájmu nebytových priestorov s výmerou 462 m2 nachádzajúcich sa na 1. poschodí v stavbe vedenej ako Dom kultúry so súpisným číslom 406, postavenej na pozemku CKN parcele č. 575, zapísanej na LV č. 1136 v katastrálnom území Žiar nad Hronom pre žiadateľa: Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG, Školská 5, 977 01 Brezno, IČO: 42004802

  • doba nájmu: určitá - 20 rokov
  • cena nájmu: 12 474 €/rok (462 m2 x 27 €/m2/rok = 12 474 €/rok) 
  • účel nájmu: zriadenie a prevádzkovanie strednej pedagogickej školy pre mládež zo žiarskeho regiónu

Z dôvodu hodného osobitného zreteľa: za účelom verejnoprospešným a to zriadenie a prevádzkovanie strednej pedagogickej školy pre mládež zo žiarskeho regiónu. Zároveň sa nájomca zaväzuje preinvestovať do 7 rokov od účinnosti zmluvy finančné zdroje vo výške 50 % z výšky nájmu, ktoré by nájomca uhradil prenajímateľovi za obdobie 20 rokov prenájmu, a to min. vo výške 296 132, 46 €. Odsúhlasené náklady medzi prenajímateľom a nájomcom sú predmetom vzájomného započítania s výškou nájmu.