Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 24.05.2022, meniny má Ela.   

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Žiar nad Hronom

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 6, ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)

oznamuje verejnosti nasledovné:

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 56 písm. b) zákona vydal

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Zmeny a doplnky č. 2
územného plánu mesta Žiar nad Hronom

V strategickom dokumente je riešené doplnenie stavby malej vodnej elektrárne na rieke Hron v k.ú. Šášovské Podhradie do územnoplánovacej dokumentácie mesta.

Na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona sa odporúča schválenie strategického dokumentu po zapracovaní podmienok a opatrení na vylúčenie alebo zníženie negatívnych vplyvov územnoplánovacej dokumentácie v zmysle návrhu časti VI/3 Záverečného stanoviska.

Do uvedeného Záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, každý pracovný deň v čase od 7.30 - 15.30 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, číslo dverí 6.

Záverečné stanovisko je vyvesené aj na úradnej tabuli pred Mestským úradom v Žiari nad Hronom a pred kultúrnym domom v Šášovskom Podhradí.

Záverečné stanovisko a strategický dokument sú vyvesené i na stránke www.enviroportal.sk.

Na čítanie: