Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 25.05.2022, meniny má Urban.   

Zámer - prenájom garáže - Ul. Š. Moysesa

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať garáž s výmerou 16,92 m2 nachádzajúci sa v nehnuteľnosti, postavenej na CKN parcele č. 644, na Ul. Š. Moysesa č. 46 v Žiari nad Hronom, katastrálne územie Žiar nad Hronom, mesto Žiar nad Hronom, zapísaná na liste vlastníctva č. 1136.

Nebytový priestor je vhodný na garážovanie motorového vozidla. Ročná sadzba nájmu je stanovená v zmysle prílohy č. 1, VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom, t. j. 26,81 €/m2/rok (16,92 m2 x 26,81 €/m2/rok = 453,62 €/rok).

Bližšie informácie je možné získať, a zároveň záujemcovia svoje žiadosti môžu doručiť na Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom, Odbor správy majetku mesta, kanc. č. 17 v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Telefónne číslo: +421 45 678 71 32
E-mail: silvia.mesiarikova@ziar.sk