Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Zámer - prenájom nehnuteľnosti - Športová hala

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenájmu nehnuteľnosti - stavby vedenej ako Športová hala, súp. č. 152 postavenej na CKN parcele číslo 1574/8, zapísanej na LV č. 1136 v katastrálnom území Žiar nad Hronom nachádzajúcu sa na Partizánskej ulici, pre žiadateľa: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o., Alexandra Dubčeka 45,  965 58 Žiar nad Hronom, IČO: 31609651.

  • doba nájmu: neurčitá
  • cena nájmu: 1 €/rok
  • účel nájmu: vykonávanie podnikateľskej činnosti v súlade s predmetom činnosti nájomcu uvedenom v obchodnom registri

Z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je záväzok nájomcu na vlastné náklady udržiavať stavbu v prevádzkyschopnom stave - technicky aj stavebne (nájomca bude na vlastné náklady vykonávať opravu a údržbu predmetu nájmu).