Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Zámer - predaj nehnuteľnosti - J. Kráľa

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 3037 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to trojizbového bytu č. 34 na VII. poschodí obytného domu súpisné číslo 1372, číslo vchodu 33, nachádzajúceho sa na Ul. J. Kráľa v Žiari nad Hronom, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 1372 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku CKN parcela číslo 1149/67 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1299 m2,

ako dôvod hodný osobitného zreteľa pre žiadateľa Mgr. Vladimíra Mihála, bytom Ul. J. Kráľa 33/34, 965 01 Žiar nad Hronom,

za kúpnu cenu 54 800 €, stanovenú na základe znaleckého posudku číslo 107/2011, zo dňa 13.10.2011, vyhotoveného znalcom Ing. Ľubicou Marcibálovou.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Žiadateľ užíva byt na základe zmluvy o nájme bytu dlhodobo, pravidelne si uhrádza svoje záväzky a požiadal o odkúpenie užívaného bytu akceptujúc cenu podľa znaleckého posudku.