Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Zámer - predaj pozemkov - Horné Opatovce

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľností - pozemkov nachádzajúcich sa pod stavbou „R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie - II. Etapa", zapísaných na liste vlastníctva č. 794 v katastrálnom území Horné Opatovce ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to:

  • CKN parcela č. 194/19, vedená ako ostatná plocha s celkovou výmerou 211 m2,
  • CKN parcela č. 195/18, vedená ako ostatná plocha s celkovou výmerou 133 m2,
  • CKN parcela č. 198/13, vedená ako ostatná plocha s celkovou výmerou 104 m2.

pre žiadateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, DIČ: 202 193 7775.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Vyššie uvedené pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Horné Opatovce pod líniovou stavbou „R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie - II. Etapa", ktorej výstavba bola vo verejnom záujme.

Kúpna cena pozemkov bola stanovená Znaleckým posudkom č. 133/2011 vyhotoveným dňa 25.08.2011 znalcom Ing. Imrichom Lasabom na sumu 5,48 €/m2.

Zámer predaja predmetných pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Žiari nad Hronom dňa 24.11.2011.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - odbor správy majetku mesta č. dverí 15 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 43.