Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Zámer - predaj pozemku - Pod Vŕšky

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať časť nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to pozemok odčlenený na základe geometrického plánu č. 36636029-205/2010 z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 51 089 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, a to:

  • CKN parcela č. 1149/166 - zastavaná plocha s celkovou výmerou 364 m2.

Uvedený pozemok sa nachádza v Žiari nad Hronom v lokalite sídliska Pod Vŕšky, nad križovatkou ulíc M. Benku a Jesenského a bezprostredne susedí s pozemkom CKN parcelou č. 1813/46.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - odbor správy majetku mesta č. dverí 15 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 43.

  • Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 17,13 €/m2 na základe Znaleckého posudku č. 160/2011, ktorý bol vypracovaný znalcom Ing. Jánom Víťazkom dňa 28.10.2011,
  • Náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci,
  • Záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 22.11.2011 do 12.00 hod. na Mestský úrad - odbor správy majetku mesta č. dverí 15, v uzatvorenej obálke s nápisom „ponuka pozemok Ul. Jesenského - neotvárať".

Mestské zastupiteľstvo si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku.