Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Zámer - predaj nehnuteľností - Svätokrížske námestie

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:

  • stavba - dom so súpisným číslom 263 (bývalá požiarna zbrojnica), postavená na pozemku CKN parcele č. 38, zapísaná na LV č. 1136,
  • diel č. 1 s výmerou 77 m2, vytvorený na základe geometrického plánu č. 34611886-38/2011, úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 3.11.2011 z pôvodnej EKN parcely č. 98/1, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 77 m2, zapísanej na LV č. 3327, ktorý zároveň vytvára CKN parcelu č. 38 - zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 77 m2.

Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v Žiari nad Hronom na Svätokrížskom námestí v blízkosti objektu bývalej pošty - súpisné číslo 265 a Rímskokatolíckeho kostola.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - odbor správy majetku mesta č. dverí 15 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 43.

  • Minimálna kúpna cena stavby bola stanovená znaleckým posudkom č. 187/2011, vyhotoveným dňa 15.10.2011, znalcom Ing. Miroslavom Hricom na sumu 10 700 €,
  • Minimálna kúpna cena pozemku bola stanovená doplnkom k znaleckému posudku č. 187-1/2011, vyhotoveným dňa 5.11.2011, znalcom Ing. Miroslavom Hricom na sumu 21,75 €/m2,
  • Náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci,
  • Záujemcovia svoje cenové ponuky môžu doručiť najneskôr do 22.11.2011 do 12.00 hod. na Mestský úrad - odbor správy majetku mesta č. dverí 15, v uzatvorenej obálke s nadpisom „ponuka - stavba súp. č. 263 s pozemkom na Svätokrížskom
  • námestí - neotvárať".


Mestské zastupiteľstvo si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku.