Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 18.01.2022, meniny má Bohdana.   

Zámer - prenájom Dom kultúry

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenájmu nehnuteľnosti - stavby vedenej ako Dom kultúry, so súp. číslom 406 postavenej na pozemku CKN parcele č. 575, zapísanej na LV č. 1136 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, pre žiadateľa: Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG, Školská 5, 977 01 Brezno, IČO: 42 004 802

  • doba nájmu: určitá - 20 rokov, s účinnosťou od 1.5.2012
  • cena nájmu: 30 000 €/rok
  • účel nájmu: zriadenie a prevádzkovanie strednej pedagogickej školy pre mládež zo Žiarskeho regiónu

povinnosť nájomcu: - udržiavať stavbu na vlastné náklady v prevádzkyschopnom stave - technicky aj stavebne (nájomca bude na vlastné náklady vykonávať opravu a údržbu predmetu nájmu).

Z dôvodu hodného osobitného zreteľa: za účelom verejnoprospešným, a to zriadenie a prevádzkovanie strednej pedagogickej školy pre mládež zo Žiarskeho regiónu. Zároveň sa nájomca zaväzuje preinvestovať do 7 rokov od účinnosti zmluvy finančné zdroje, ktoré sa týkajú technického zhodnotenia objektu a to vo výške 50 % z výšky nájmu, ktoré by nájomca uhradil prenajímateľovi za obdobie 20 rokov prenájmu, a to min. vo výške 300 000 €. Odsúhlasené náklady medzi prenajímateľom a nájomcom sú predmetom vzájomného započítania s výškou nájmu.