Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 18.01.2022, meniny má Bohdana.   

Zámer - bezodplatná zámena nehnuteľností - pozemkov

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer bezodplatnej zámeny nehnuteľností - pozemkov vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom:

A) vytvorených na základe geometrického plánu č. 44 562 578-8/2011, vyhotoveného dňa 5.11.2011 spoločnosťou Geodesy - service, s. r. o. Žiar nad Hronom, úradne overeným Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 09.11.2011, z pôvodnej EKN parcely č. 9-530/2, vedenej ako orná pôda o celkovej výmere 157 325 m2, zapísanej na LV č. 3327, a to:

  • diel č. 6 o výmere 111 m2, ktorý zároveň vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1798/100 - zastavaná plocha s výmerou 111 m2,
  • diel č. 7 o výmere 272 m2, ktorý zároveň vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1798/101 - zastavaná plocha s výmerou 272 m2,
  • diel č. 8 o výmere 924 m2, ktorý zároveň vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1798/102 - zastavaná plocha s výmerou 924 m2,
  • diel č. 10 o výmere 481 m2, ktorý zároveň vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1798/103 - zastavaná plocha s výmerou 481 m2.

Uvedené pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Žiari nad Hronom na Ul. Jilemnického. Všeobecná hodnota pozemkov je stanovená vo výške 19,72 €/m2 na základe Znaleckého posudku č. 115/2011, ktorý bol vypracovaný znalcom Ing. Ľubicou Marcibálovou dňa 09.11.2011.


B) zapísaných na LV č. 3327, a to:

  • CKN parcela č. 1798/96 - ostatná plocha s celkovou výmerou 110 m2,
  • CKN parcela č. 1798/97 - ostatná plocha s celkovou výmerou 542 m2.

Uvedené pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Žiari nad Hronom na Ul. Jilemnického. Všeobecná hodnota pozemkov je stanovená vo výške 19,72 €/m2 na základe Znaleckého posudku č. 115/2011, ktorý bol vypracovaný znalcom Ing. Ľubicou Marcibálovou dňa 09.11.2011.


C) zapísaný na LV č. 1136, a to:

  • CKN parcela č. 2032/2 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2 007 m2,

Uvedený pozemok sa nachádza pod cestou 3. triedy III/050075 na Ul. A. Dubčeka v Žiari nad Hronom. Všeobecná hodnota pozemku je stanovená vo výške 4,52 €/m2 na základe Znaleckého posudku č. 115/2011, ktorý bol vypracovaný znalcom Ing. Ľubicou Marcibálovou dňa 09.11.2011.

za


pozemok CKN parcela č. 1671/2 - zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 4 009 m2, zapísaná na LV č. 3310, z ktorej je geometrickým plánom č. 36 636 029-117/2011, úradne overeným Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 08.06.2011 odčlenená:

  • novovytvorená CKN parcela č. 1671/99 - ostatná plocha s celkovou výmerou 2 633 m2,
  • CKN parcela č. 1671/2 - zastavaná plocha s celkovou výmerou 1376 m2,

vo výlučnom vlastníctve:


Banskobystrický samosprávny kraj
so sídlom: Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 37828100

Uvedené pozemky sa nachádzajú v Žiari nad Hronom v blízkosti zimného štadióna a susednej záhradkárskej oblasti pod garážami nachádzajúcimi sa na Ul. Dukelských hrdinov. Všeobecná hodnota pozemkov je stanovená vo výške 14,05 €/m2 na základe Znaleckého posudku č. 89/2011, ktorý bol vypracovaný znalcom Ing. Ľubicou Marcibálovou dňa 30.08.2011.


Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - odbor správy majetku mesta č. dverí 15 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 43.