Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 18.01.2022, meniny má Bohdana.   

Zámer - predaj pozemkov - Sládkovičová

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125, v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať nehnuteľnosti - pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísané na liste vlastníctva č. 3327, a to:

  • CKN parcela č. 1793/99 - orná pôda s celkovou výmerou 679 m2,
  • CKN parcela č. 1793/100 - orná pôda s celkovou výmerou 248 m2.

Uvedené pozemky sa nachádzajú v Žiari nad Hronom na sídlisku Etapa, na Ul. Sládkovičovej. Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - odbor správy majetku mesta č. dverí 15 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 43.

  • Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 10,97 €/m2 na základe Znaleckého posudku č. 162/2011, ktorý bol vypracovaný znalcom Ing. Jánom Víťazkom dňa 09.11.2011,
  • Náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci,
  • Záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 23.11.2011 do 09.00 hod. na Mestský úrad - odbor správy majetku mesta č. dverí 15, v uzatvorenej obálke s nadpisom „ponuka pozemky Ul. Sládkovičova - neotvárať".

Mestské zastupiteľstvo si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku.