Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 18.01.2022, meniny má Bohdana.   

Výberové konanie: riaditeľ/riaditeľka Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

riaditeľ/riaditeľka

Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom.

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné vzdelanie s maturitou,
 • predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.


Iné kritéria a požiadavky:

 • dobré komunikačné, organizačné a manažérske schopnosti na riadenie tímu ľudí,
 • všeobecný kultúrny rozhľad a orientácie v oblasti činnosti a poslania kultúrnych ustanovizní,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • ovládanie práce s PC.


K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

 • prihlášku do výberového konania,
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • overené kópie dokladu o vzdelaní,
 • návrh koncepčných zámerov rozvoja činnosti Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov).


Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Riaditeľ MsKC - výberové konanie - neotvárať" doručte do výberového konania so spätnou adresou uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo osobne) najneskôr do 13.01.2012 na adresu:


Mestský úrad

Ul. Š. Moysesa č. 46

965 19 Žiar nad Hronom


Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.