Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 18.01.2022, meniny má Bohdana.   

Výberové konanie: riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 , ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

riaditeľ/riaditeľka

Základnej školy, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad HronomKvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. , ktorou sa
  ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 27 ods. 5 a § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
 • potvrdenie o pedagogickej praxi
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov )

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - ZŠ, Ul. M. R. Štefánika č. 17 - neotvárať" doručte do výberového konania so spätnou adresou uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo osobne) najneskôr do 27.01.2012 na adresu:

Mestský úrad
Ul. Š. Moysesa č .46
965 19 Žiar nad Hronom

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.