Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 04.10.2022, meniny má František.   

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: pedagogický asistent - asistent učiteľa

Zverejnené:  | vytlačiť

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta - asistenta učiteľa s nástupom od 01.09.2013 v zmysle nasledovných podmienok, ktoré musí asistent učiteľa spĺňať:

a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:


Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie

 • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
 • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
 • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v Metodicko- pedagogickom centre.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

 • v študijnom programe, v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
 • v študijnom programe, v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
 • v študijnom programe, v študijnom odbore pedagogika,
 • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
 • v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
 • v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

Požadované doklady:

 • žiadosť a profesijný životopis
 • ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok

Ďalšie predpoklady:

 • Jazykové znalosti: znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/ maďarský) samozrejmosťou je slovenský jazyk.
 • Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite a komunite, asistent učiteľa, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce, komunitná práca.
 • Vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, permanentná spolupráca a prítomnosť v komunite je podmienkou.
 • Ďalšie požiadavky: motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť.


Doklady je možné zaslať na adresu školy do 15. augusta 2013:


Materská škola, Ul. Dr. Janského č.8
965 01 Žiar nad Hronom
tel. 045/672 51 22, riaditel@ziarskeskolky.eu