Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 04.10.2022, meniny má František.   

Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat - Vyjadrenie k zmene činnosti

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom ako dotknutá obec, v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona")

oznamuje verejnosti nasledovné:

Navrhovateľ - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia podľa §18 zákona Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat".

Na základe vykonaného posúdenia predloženého Oznámenia a odborných podkladov vydalo ministerstvo podľa §18, ods.6 zákona pre navrhovateľa vyjadrenie, v ktorom sa uvádza:

U zmeny navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat" sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto

nie je predmetom povinného posudzovania podľa §18 ods.4) zákona.


Do vyjadrenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie každý pracovný deň v čase od 7:30 - 15:30 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, čís. dverí 6. Vyjadrenie je zverejnené aj na stránke www.enviroportal.sk.