Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 04.10.2022, meniny má František.   

Zámer navrhovanej činnosti: Obytný súbor Sever

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle §23, odst. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona")

oznamuje verejnosti nasledovné:


Navrhovateľ REMESLO stav, s.r.o., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, podľa § 22 zákona predložil Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy

zámer:

Obytný súbor Sever - 2. a 3. etapa, 4x 24 BJ, Žiar nad Hronom


Účelom navrhovanej činnosti je výstavba 160 parkovacích miest rozdelených do dvoch etáp výstavby ako neoddeliteľnej súčasti výstavby 4 samostatne stojacich nájomných bytových domov, rovnako rozdelených do dvoch etáp výstavby (2. a 3. etapa), v nadväznosti na 80 parkovaných miest budovaných počas 1. etapy výstavby obytného súboru, v rámci ktorej budú zrealizované 2 bytové domy. Súčasťou navrhovanej činnosti je riešenie dopravnej a technickej infraštruktúry.


Do predloženého Zámeru je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie každý pracovný deň v čase od 7.30 do 15.30 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, čís. dverí 6. Zámer je zverejnený aj na webovej stránke http://eia.enviroportal.sk/zoznam pod názvom akcie „Obytný súbor Sever - 2. a 3. etapa, 4 x 24 BJ, Žiar nad Hronom".

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k Zámeru doručiť na adresu:

Okresný úrad Žiar nad Hronom
odbor starostlivosti o životné prostredie
Ul. SNP č.124
965 01 Žiar nad Hronom

do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, t. j. do 21.03.2014.