Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 25.09.2023, meniny má Vladislav.   

Zámer - prenájom nehnuteľnosti - Ul. Dr. Jánskeho

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu nehnuteľnosti - stojiska ST 084/2 a príslušenstva stojiska ST 084/2, nachádzajúceho na Ul. Dr. Jánskeho v katastrálnom území Žiar nad Hronom.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

  • cenové ponuky môžu predložiť len spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov, zastúpení správcom v zmysle § 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len "záujemca"),
  • účel nájmu: užívanie predmetu nájmu výlučne za účelom prevádzkovania stojiska na komunálny odpad,
  • doba nájmu: neurčitá počnúc dňom účinnosti zmluvy,
  • cena nájmu: Minimálna ročná sadzba nájmu pozemku je v zmysle Cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 8/2013, vo výške 1 €/rok,
  • záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
  • záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 18.03.2014 do 09.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - odbor správy majetku mesta, č. dverí 15, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy prenájom - nehnuteľnosť ST 084/2 - neotvárať".

Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - odbor správy majetku mesta č. dverí 15 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 43.