Dnes je 28.05.2020, meniny má Viliam.   

Výberové konanie: riaditeľ / riaditeľka Centra voľného času, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Zverejnené: 15.04.2019 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

riaditeľ / riaditeľka Centra voľného času, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Kvalifikačné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • telesná a duševná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, rezortných predpisov a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • znalosť práce s PC.

Zoznam požadovaných dokladov a písomností:

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • potvrdenie zdravotnej spôsobilosti,
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v písomnej forme,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania  v zmysle  § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Centrum voľného času, Ul. M. R. Štefánika č. 17 Žiar nad Hronom - neotvárať“ je potrebné zaslať poštou, alebo osobne doručiť najneskôr do 07.05.2019 na adresu:

Mestský úrad
personálne oddelenie
Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.