Dnes je 06.08.2020, meniny má Jozefína.   

Protipovodňová ochrana na potoku Kopernica - rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zverejnené: 08.06.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy vydal podľa § 29 zákona na základe predloženého zámeru „Protipovodňová ochrana na potoku Kopernica“, ktorý predložil navrhovateľ ONEXO, spol. s r. o., SNP 129, Žiar nad Hronom, rozhodnutie, že navrhovaná činnosť

Protipovodňová ochrana na potoku Kopernica“,

ktorej účelom je zabezpečenie protipovodňovej ochrany obce Lutila v priľahlom území vodného toku Lutilský potok od rkm 3,9 do 4,3 a časti mesta Žiar nad Hronom v priľahlom území vodného toku Lutilský potok od km 0,000 do 3,500 sa bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Pre ďalšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti sa určuje zhodnotenie nulového a dvoch variantov. Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti a jej harmonogram bude určený príslušným orgánom v samostatnom konaní v súlade s § 30 a ďalšími ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov na žibvotné prostredie.

Rozhodnutie je zverejnené na internetovej stránke www.enviroportal.sk.