Dnes je 06.08.2020, meniny má Jozefína.   

Zámer - prenájom garáže - Ul. Š. Moysesa

Zverejnené: 11.06.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytový priestor – garáž o výmere 16,92 m2, nachádzajúca sa na Ul. Š. Moysesa v Žiar nad Hronom v radovej zástavbe garáží, postavených na CKN parcele č. 644 – zastavané plochy  nádvoria o výmere 2 619 m2, evidovanej na LV č. 1136 v k. ú. Žiar nad Hronom (vo dvore MsÚ).  

Ročná sadzba nájmu je stanovená  na 31,20 €/m2/rok (16,92 m2 x 31,20 €/m2/rok =527,90 €/rok, t. j. 44 €/mesiac). 

Bližšie informácie je možné získať a zároveň záujemcovia svoje žiadosti môžu doručiť na Mestský úrad, Ul. Štefana Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom, odd. správy majetku mesta, kanc. č. 17 v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Telefónne číslo: +421 45 678 71 32
e-mail.: miroslava.paulikova@ziar.sk