Dnes je 10.08.2020, meniny má Vavrinec.   

Zámer priameho prenájmu nehnuteľnosti - Ul. A. Kmeťa

Zverejnené: 09.06.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom zverejňuje zámer priameho prenájmu časti nehnuteľností – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1136: 

Predmet priameho nájmu:

Časť pozemku o výmere 20 m2 z pozemku CKN parcely č. 1924/5 s charakteristikou zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 549 m2.

Účel nájmu:

  • vybudovanie prípojky inžinierskej siete (stavebný objekt SO 05), a to  v rámci stavby „Umývacie centrum Žiar nad Hronom“.  

Predmet nájmu sa nachádza v katastrálnom území Žiar nad Hronom, na Ul. A. Kmeťa.  

Cena prenájmu:

  • Všeobecná cena nájmu vychádza zo Znaleckého posudku č. 145/2020, vyhotoveného Ing. Štefanom Sviržovským, dňa 04.06.2020 a je stanovená na sumu 2,966 €/m2/rok.

Doba nájmu:

  • určitá - počas realizácie prác na stavebnom objekte SO 05 súvisiaceho so stavbou „Umývacie centrum Žiar nad Hronom“, s výpovednou lehotou 1 mesiac.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

  • cenová ponuka musí obsahovať označenie záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a kontakt, pri právnických subjektoch je potrebné predložiť kópiu živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra), označenie nehnuteľnosti, o ktorú má záujemca záujem, výšku cenovej ponuky, pričom cenová ponuka nesmie byt’ nižšia ako je stanovená  minimálna cena nájmu,
  • záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 24.06.2020 do 09.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - OEaF, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy prenájom – časť CKN 1924/5, k. ú. Žiar nad Hronom - neotvárať".

Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - odbor ekonomiky a financií, č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 32.