Dnes je 26.10.2020, meniny má Demeter.   

Pozvánka na zasadnutie MsZ: 10.9.2020

Zverejnené: 03.09.2020 | vytlačiť

V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 

z  v  o  l  á  v  a m

zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 10. septembra 2020 (t. j. štvrtok) o 9.00 hodine do zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2, s týmto programom:

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Voľba Hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom
 4. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta ZH
  b) Návrh na IV.  zmenu rozpočtu mesta ZH
 5. Doplnenie cenníka za dlhodobý prenájom v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom 
 6. Interpelácia poslancov
 7. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a)  SMM – majetkovo-právne vzťahy
 8. Záver