Dnes je 04.12.2020, meniny má Barbora.   

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - 1. etapa, I/9 Ladomerská Vieska - most nad železnicou ev. č. 50-158

Zverejnené: 11.09.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje verejnosti nasledovné:

Navrhovateľ - Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, predložil Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - 1. etapa,  I/9 Ladomerská Vieska - most nad železnicou ev. č. 50-158 “

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je rekonštrukcia  nevyhovujúceho  technického stavu mosta nad železnicou v obci Ladomerská Vieska na ceste I/9. Do predloženého Oznámenia je možné nahliadnuť v aktuálne určených stránkových dňoch od 8:00 - 15:00 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom,  I. poschodie, čís. dverí 10. 

Oznámenie je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR: www.enviroportal.sk.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9 zákona  doručiť  do 10 pracovných dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu:

Okresný úrad Žiar nad Hronom
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Matice slovenskej 8
965 01 Žiar nad Hronom

Písomné stanoviská  sa  považujú  za  doručené,  aj  keď  boli  v  určenej  lehote  doručené dotknutej obci.