Dnes je 26.10.2020, meniny má Demeter.   

Zámer priameho prenájmu nehnuteľností - Žiar nad Hronom

Zverejnené: 04.09.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom zverejňuje zámer priameho prenájmu časti nehnuteľností – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to: 

Predmet priameho nájmu:

  • časť pozemku o výmere 17 m2 z pozemku EKN parcely č. 536/1  (identifikovaná ako časť CKN parcely č. 2034/2) s charakteristikou ostatná plocha o celkovej výmere 17 779 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 3327,
  • časť pozemku o výmere 10 m2 z pozemku CKN parcely č. 2034/47 s charakteristikou zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 353 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1136,

Účel nájmu: vybudovanie prípojok inžinierskych sietí (kanalizačná prípojka a pripojovací plynovod), a to v rámci stavby „Polyfunkčný objekt Ul. SNP, Žiar nad Hronom“.  

Predmet nájmu sa nachádza v katastrálnom území Žiar nad Hronom, na Ul. SNP.  

Cena prenájmu: Všeobecná cena nájmu vychádza zo Znaleckého posudku č. 145/2020, vyhotoveného Ing. Štefanom Sviržovským, dňa 04.06.2020 a je stanovená na sumu 2,966 €/m2/rok.

Doba nájmu: určitá - počas realizácie prác na prípojkách inžinierskych sietí (kanalizačná prípojka a pripojovací plynovod) súvisiacich so stavbou „Polyfunkčný objekt Ul. SNP“, s výpovednou lehotou 1 mesiac.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

  • cenová ponuka musí obsahovať označenie záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a kontakt, pri právnických subjektoch je potrebné predložiť kópiu živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra), označenie nehnuteľnosti, o ktorú má záujemca záujem, výšku cenovej ponuky, pričom cenová ponuka nesmie byt’ nižšia ako je stanovená  minimálna cena nájmu,
  • záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 21.09.2020 do 09.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - OEaF, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy prenájom – časť CKN 2034/47 a časť EKN parcely č. 536/1, k.ú. Žiar nad Hronom - neotvárať".

Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - odbor ekonomiky a financií, č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 32.