Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.06.2021, meniny má Adolf.   

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Ul. J. Hollého

Zverejnené: 08.02.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to časti pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, v zmysle grafickej Prílohy č. 1, a to:

  • časť pozemku o výmere 55 m2 z pozemku CKN parcely č. 656/1 – ostatná plocha o celkovej výmere
    30 075 m2,

(ďalej ako „Predmet nájmu“)

  • účel nájmu: vybudovanie 4-och verejne prístupných parkovacích miest (o rozmeroch 2,65 m x 5 m)  pre elektromobily počas ich nabíjania a implementácia 2-och nabíjacích staníc vrátane ich prevádzkovania, 
  • doba nájmu: určitá, a to na dobu 20 rokov - odo dňa účinnosti zmluvy,
  • cena nájmu: 1 €/ za každý začatý rok/ za celý Predmet nájmu,

pre žiadateľa:

WBC finance, s. r. o.
IČO: 36 786 608
sídlo: Melčice 152, 913 05 Melčice-Lieskové  

Dôvod hodný osobitého zreteľa: 

  1. V rámci rozvoja infraštruktúry pre elektromobilitu budú implementované nabíjacie stanice pre elektromobily na Ul. J. Hollého v Žiari nad Hronom ako súčasť služby pre obyvateľov a návštevníkov mesta, s pozitívnym vplyvom na životné prostredie minimálne z pohľadu produkcie množstva emisií.  
  2. Po uplynutí doby nájmu, žiadateľ bezodplatne prevedie vybudované parkovacie miesta do majetku mesta. 

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania, kanc.  č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32.