Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 22.06.2021, meniny má Paulína.   

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku - Ul. M. Chrásteka

Zverejnené: 12.03.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO 00 32 11 25 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenájmu nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1136 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

  • Stavba s charakteristikou – krytá plaváreň so súpisným číslom 508, postavená na pozemkoch CKN parcela č. 531/11 a CKN parcela č. 531/13, nachádzajúcu sa na Ul. M. Chrásteka  v Žiari nad Hronom
  • Pozemky CKN parcela č. 531/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2309 m2 a CKN parcela č. 531/13 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 425 m2
  • Účel nájmu: prevádzkovanie krytej plavárne

pre žiadateľa:

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, s.r.o.
sídlo: A. Dubčeka 45,965 58 Žiar nad Hronom
IČO: 31 609 651

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že stavba bude využívaná  na verejnoprospešný účel – podpora regionálneho športu a na relaxačné účely

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odd. mestských projektov, č. dverí 15, v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod., tel. č. 045/678 71 31.