Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.06.2021, meniny má Adolf.   

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené: 11.03.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaných na:

liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, a to:

  • pozemok par.č. CKN 509/2 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 362 m2
  • pozemok par.č. CKN 509/7 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 895 m2

liste vlastníctva č. 1207, v spoluvlastníckom podiele ½:

  •  pozemok par. č. EKN 474/2 – orná pôda o celkovej výmere 1 385 m2
  •  výmera prislúchajúca podielu: 692,5 m2

celková výmera nájmu: 2 949,5 m2  

  • účel nájmu: školské zariadenie – obnova športového areálu pre potreby Gymnázia Milana Rúfusa
  • doba nájmu: 10 rokov
  • cena nájmu: určená znaleckým posudkom č. 59/2021 zo dňa 11.3.2021 vyhotovený Ing. Marcibálovou Ľubicou (ev. č. znalca 914121) vo výške 3,390 €/m2/rok

pre žiadateľa:

Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100    
sídlo: Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Dôvod hodný osobitého zreteľa: 

Potreba obnovy a rekonštrukcie starého opotrebovaného športového areálu slúžiaceho študentom Gymnázia, nakoľko súčasný stav nespĺňa bezpečnostné parametre užívania. 

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania, kanc.  č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32.