Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 22.06.2021, meniny má Paulína.   

Zámer priameho nájmu majetku mesta Žiar nad Hronom - Ul. Pod Donátom

Zverejnené: 16.03.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu časti nehnuteľností - pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných v katastri nehnuteľností a to:

  • C-KN parcela č. 1149/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 941 m2 zapísaná na LV č. 1136, C-KN parcela č. 1149/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 013 m2  zapísaná na LV č. 1136, a to v častiach nachádzajúcich sa v blízkom okolí bytového domu súp. č. 898 na Ulici Pod Donátom v Žiari nad Hronom, pričom súčet uvažovaných plôch na prenájom je orientačne 86,15 m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

  • cenové ponuky môžu predložiť len spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov, zastúpení správcom v zmysle § 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len "záujemca"),
  • účel nájmu: vybudovanie spevnených plôch na účel parkovania celkom 6-tich osobných motorových vozidiel vyhradených pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 898,  
  • doba nájmu: určitá - 15 rokov počnúc dňom účinnosti zmluvy,
  • cena nájmu: Minimálna ročná sadzba  nájmu pozemku je v zmysle Cenníka za dlhodobý prenájom, časť II., ktorý tvorí prílohu č. 1 Internej smernice č. 12 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom,  vo výške 1 €/spevnenú plochu/rok, 
  • Záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
  • Záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 31.03.2021 do 09.00 hod. na Mestský úrad v Žiari nad Hronom - odbor životného prostredia a infraštruktúry, č. dverí 6, v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy prenájom - pozemok CKN parcela č. 1149/5 - neotvárať“. 

Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy prenájom zrušiť. 

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor životného prostredia a infraštruktúry č. dverí 6 v pracovných dňoch od 8.00 do 14.30 hod., tel. č. 045/678 71 43 resp. mobil 0917 857 165.