Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.06.2021, meniny má Adolf.   

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Šášovské Podhradie

Zverejnené: 01.04.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9 odst. 2 písm. a.) a 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 11/2021 zo dňa 25.2.2021 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Šášovské Podhradie, identifikovaného Geometrickým plánom č. 36636029-22/2021, vyhotoveným dňa 8.2.2021 vyhotoviteľom Geodetické služby, s.r.o., so sídlom SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36636029, a to:

  • diel č. 4 o výmere 11 m2, ktorý vytvára novú parcelu č. CKN 203/8, zastavaná plocha o výmere 11 m2, vytvorenú z pôvodnej parcely č. EKN 390/1 vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere 10 543 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 473 v podiele 1/1, 

pre žiadateľov do bezpodielového spoluvlastníctva : Gáfrik Marian a Andrea, Šášovské Podhradie najmenej za kúpnu cenu 10 €/ m2, stanovenej na základe cenovej  mapy mesta,

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Pozemok prislúcha k nehnuteľnosti (rodinnému domu č s. 100 na pozemku par. č. CKN 203, zapísaný na liste vlastníctva 557 v katastrálnom území Šášovské Podhradie, vo vlastníctve manželov.)

Vysporiadaním dôjde k zosúladeniu skutkového stavu so stavom právnym.

Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.2.2021 Uznesenie MsZ č. 11/2021.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor OEaF, č.d. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30, tel. 045/678 71 32.